Zobarstniecibas prakse vacija

https://ba-fort.eu/lv/

Zobârstniecîba valsts ârstçðanâ, pacientu skaita ziòâ ir tikai veselîbas aprûpes iestâde, uz kuru neattiecas nodokïu tiesîbas. Bet, ja zobârsts veic patstâvîgu praksi, tad ir pienâkums novçrtçt arî mûsu pakalpojumus ar nodokïa nosaukumu un samaksât nodokïus par ðo biroja norâdîto summu.

Pienâkums norçíinâties ar nodokïa nosaukumuTas nebûtu ðâdâ reþîmâ, ja ârsti, kas veic medicînisko praksi, netiktu novçrtçti ar nosaukumu, jo mçríis ir radît kurpniekus vai datoru tehniíus. Uzòçmçjdarbîbas vidç zobârstniecîbas praksei ir tâds pats pakalpojumu sniedzçjs, un papildus tam tam jâbût ar nodokïa nosaukumu. Protams, ârsti apmetas par kaut ko citu, nekâ, piemçram, kurpnieki. Tomçr ir svarîgi, lai mçs, tâpat kâ pacienti, atcerçtos, ka viòiem ir arî ðâds pienâkums. Tomçr ziòojumi par ðiem mçneðiem liecina, ka ârsti nenovçrtç, kâ tai vajadzçtu bût nodokïu iestâdçm, tâpçc zobârstam ir vçrts doties datumâ, lai lûgtu kvîti. Mums arî jâatceras, ka rçíins ir pamats sûdzîbai par pakalpojumu, tâpçc tas ir viens, kad runa ir par kâda jauna pakalpojuma uzòçmuma panâkumiem.

Kâda veida nauda zobârstam ir pelnîjusi?Zobârstam ar kases aparâtu bûs daudz priekðmetu, piemçram, pârtikas preèu veikals. Tas izdrukâs diezgan îsus ieòçmumus ar vienu vai diviem posteòiem, un ðis kases aparâts netiks izmantots vairâki simti reizes dienâ, kad veikals ir veiksmîgs, tikai daþas vai desmit reizes. Tâpçc zobârstam ir jâiegulda nelielâ apjomâ, maksimâli vienkârðotâ veidâ un ïoti viegli lietot. Ðâdu ierîci nav âtri atrast, bet par laimi veikali piedâvâ daþâdus modeïus. Profesionâlie pârdevçji visbieþâk iesaka novitus nano e.

Mçs bieþi aizmirstam, ka privâtais zobârstniecîbas birojs ir tâds bizness kâ jebkurð cits, un zobârstam ir arî jâsaglabâ nodokïu administrâcija. Tâpçc mçs esam pirmie, kas galvenokârt pievçrð uzmanîbu pçdçjai pârkâpumu metodei. Diemþçl tas ir liels, un mums nevajadzçtu to radît. Privâtâ medicîniskâ prakse ir tâds bizness kâ cita persona, tâ ir tikai cilvçku izmantoðana, bet lîgumâ ar pçdçjo zobârstu tiek piemçroti tâdi paði nodokïu noteikumi kâ visiem citiem parastajiem tirgotâjiem, kas remontç veïas maðînas vai televizorus.