Vienreizcjs maksajums un kases aparats

Straujajai er-a285p fiskâlajai biïetei jâbût katrai personai, kas veic privâto finanðu darbîbu, un to ieplûde pârsniedz Finanðu ministrijas noteikto robeþvçrtîbu. Tad ðâda persona ir atbildîga par katra pârdotâ produkta reìistrâciju, izmantojot kases aparâtu. Ðî neuzkrîtoðâ elektroniskâ ierîce vispirms tiek izmantota satiksmes reìistram un nodokïu apjomiem (ienâkumiem un PVN, kas rodas produktu mazumtirdzniecîbâ. Lîdz ar to finanðu fonds ir pamats, lai samaksâtu nodokïu iestâdç.

Kâdâ apmçrâ izlemt?Laukumâ ir vairâki kases aparâtu veidi, piemçram, POS kases aparâti, ECR kases aparâti, vienas sçdvietas kases, sistçmiskie vai specializçtie kases aparâti. Visi no tiem plâno to darît, un, protams, kâ îpaðs fonds var tikties ar aptiekâm, taksometriem, autobusiem vai restorâniem.

Ðajâ dzîvoklî mçs îpaði vçlamies tuvinât POS kases aparâta priekðrocîbas. Sâksim, paskaidrojot, kas ir POS kases aparâts. POS kases vai EPOS no elektroniskâs tirdzniecîbas vietas angïu valodâ, kas nozîmç elektronisko pârdoðanas sistçmu. Parasti tie ir kases aparâti failâ ar fiskâlo printeri. Ïoti bieþi tas ir tikai PC, kas aprîkots ar: monitoru, tastatûru, svîtrkodu lasîtâju, pircçja displeju un kredîtlîguma lasîtâju.

priekðrocîbasPOS kases aparâta priekðrocîbas, pirmkârt, ir tas, ka to apjoms un dizains, iespçjams, tiks brîvi izvçlçts atkarîbâ no konkrçtâ veikala vajadzîbâm. Vçl viena priekðrocîba ir tâ, ka fiskâlais printeris ir jâapstiprina un tas ir jâiesniedz dienestam. Pârçjos POS kases elementus var apmainît un apkalpot vairâkas reizes ar pirmo labâku servisu. Norâdot POS kases aparâta priekðrocîbas, nav iespçjams pieminçt, ka pçdçjâ kases aparâta programmatûra var tikt brîvi modificçta un iekïauta veikala vajadzîbâm. Ir vçrts pievienot faktu, ka ðâdi kases aparâti ir aprîkoti ar cietajiem diskiem, kas atrodas dzîvoklî, lai daudz laika saglabâtu un atcerçtos jebkuru veikto darîjumu skaitu (zinâðanas par izsniegto kvîti var nçsât pat daþus gadus!. Beigâs jânorâda, ka klâtbûtne ir vienkârða un ïoti patîkama lietoðanai.