Vctra drodibas noteikumi

Raþoðanas uzòçmumos ir zonas, kas ir vairâk vai vairâk pakïautas ugunsgrçkam. Tas galvenokârt ir saistîts ar to, kâ tiek raþotas vielas vai citi faktori, kas var tieði vai netieði izraisît ugunsgrçku. Klubâ ar paðreizçjo darba vietu un darbinieku pârliecîbu jâizmanto sprâdzienbîstamîbas sistçma, t.i., ugunsdroðîbas sistçmas.

Rûpnîcas îpaðnieka pienâkumiPirmkârt, ir svarîgi, lai brîdî, kad darba devçjs ir atbildîgs par darba òçmçja droðîbu un pienâkumu ievçrot darba droðîbas un higiçnas normas un noteikumus, ir svarîgi. Visa anti-sprâdziena sistçma ir dzçriens, kas ir viens no svarîgâkajiem aspektiem, rûpçjoties par mâjas un cilvçku droðîbu. Uz tâ ir novietoti trîs elementi, kas kopâ ar otru var radît, ka potenciâlo ugunsgrçka uzliesmojumu tagad var nogalinât vienâ sâkumâ vai arî tâ galus ievçrojami samazinât. Veicot riska novçrtçjumu, var pierâdît, ka konkrçtâ darba vietâ pastâv sprâdziena risks. Tad darba devçjam ir pienâkums izveidot dokumentu, ko sauc par sprâdzienbîstamîbas dokumentu. Veidojot ðo dokumentu, jums jânorâda visas zonas un vietas, kas pakïautas ugunsgrçka sâkumam, un visi faktori, kas var izraisît ðo ugunsgrçku.

Droðîbas sistçma pret eksplozijuMinçjot droðîbas sistçmu pirms sprâdziena, jânorâda, ka pirmais stâvoklis pastâv tikai sauc par sprâdziena apspieðanu. Tâ kâ viens uzliesmojuma uzliesmojuma laikâ viens uzòçmums var norâdît, svarîgs pasâkums ir ierobeþot to pçc iespçjas âtrâk. Tas parasti ietver uguns liesmas nomâkðanu traukâ. Nâkamajâ reizç ir sprâdzienbîstamîba, kas rçíinâs ar spiediena ievieðanu spilgtâ aksesuârâ lîdz normâlajam lîmenim. Ðis solis ir noðíirt sprâdzienu, kas ir galvenais, lai plânotu rezultâtus. Ðo trîs posmu kombinâcija var nopietni ietekmçt uguns liesmu ietekmes mazinâðanos, un to efektîvâ saistîðana kopâ ar stingru droðîbas noteikumu ievçroðanu var pilnîbâ samazinât to veidoðanâs iespçju.Kopumâ uguns liesmas var ne tikai radît materiâlus zaudçjumus. Tâdçï ir nepiecieðams atcerçties par darbinieku veselîbu un rûpçties par viòu droðîbu. Kâ norâda parastâ sakâmvârds, vienmçr ir labâk rîkoties sâkumâ, nevis lai cînîtos pret pârmaiòâm, kas bieþi apstâjas neatgriezeniski.