Vardnicas uzturcdana kartiba

Ka jûs esat aktîvs kopâ ar vienkârðo visu ìimeni, jûs zinât, cik nepatîkami un cik lielas pûles tas maksâ, lai saglabâtu kârtîbu. Katru dienu noslaucît putekïus, domâjot par lîdzîgu gaisa mitrumu, tas ir, putekðòu savâkðanu no zemes. Es domâju, ka putekïsûcçja vietâ, kas bûtu jânoòem no istabas uz istabu un jâievieto kontaktligzdâ (un daþreiz kabelis ir pârâk mazs!, Ir vçrts ieguldît pirmajos putekïsûcçjos, kas apvienoti biroju çkâ un darbojas kâ ðo trîs ierîèu cilvçki.

ony-cve.eu OnycosolveOnycosolve - Dabisks veids, kâ atbrîvoties no kâjâm un nagiem!

Ðâdas ierîces iegûst vçl lielâku pozîciju mûsu tirgû. Centrâlâ vakuuma tîrîðanas sistçma ir iekârta, kas aizveras jûsu çkas robeþâs un tiek îstenota, savienojot garu cauruli ar konkrçtâm ligzdâm. Sûkðanas sistçma caur kanâliem, kas atrodas sienu iekðpusç, pârvieto netîrumus uz centrâlo bloku, ti: putekïsûcçju. Netîrumi un gaiss izlej no çkas.

Mums nav jâuztraucas, ka, nejauði nepieredzçjot svarîgâkas lietas, mçs tos zaudçsim uz visiem laikiem. Sistçmâ ir lietas, kas atrodas tvertnç un kuras neizmanto uzstâdîtais filtrs.

Ðâda veida sistçmas nodroðinâðana, kas atvieglo tîrîðanu, nav laba lieta, lai paliktu uzrakstîtajâ uzòçmumâ. Jau tur esoðajâs mâjâs montâþâ tiek izmantoti bçniòi vai uzstâdîðanas kanâli.

Ar ðâdu aprîkojumu mçs palielinâm mûsu dzîves vçrtîbu, ne tikai izmantojot laika taupîðanas ierîces. Tas ir patîkams materiâls alerìijas slimniekiem. Centrâlie putekïsûcçji ïauj atbrîvoties no vairuma çrèu, arî otrâ ziedputekðòu, kas ir alerìiju cçlonis. Gaisa bloks ir dabiskâks un cirkulâcija palielinâs.