Uzticama uzocmuma programma

Enova programmatûra ir ERP (Enterprise Resource Planning grupa, ti, programmas, kas atbalsta uzòçmuma un uzòçmuma resursu pârvaldîbu. Tâs raþotâjs ir Soneta Sp. z o.o. Ðis pieteikums ir sagatavots modulârajâs procedûrâs. Katrs no tiem garantç jaunu uzòçmuma darbîbas jomu (rçíinu sagatavoðana, algu norçíini, personâla vadîba, grâmatvedîba, pârdoðana, noliktava, parâdu piedziòa uc. Programmatûru var iegût no pilnvarota partnera, enova kraków.

jinx formulaJinx Repellent Magic Formula - Efektīvs veids, kā uzlabot savu dzīves situāciju!

Enova programma ir ïoti funkcionâla. Tas darbojas labi ar specializçtu programmatûru un citâm operçtâjsistçmâm. Dany ir maziem un vidçjiem uzòçmumiem, kas piedalâs tâlâkâs nozarçs. Tâs pakalpojums ir ïoti vienkârðs, pateicoties skaidram grafiskam interfeisam. Otrâ un dârgâkâ apmâcîba par tâs izmantoðanu nav nepiecieðama.Enova programmatûra sniedz komforta piedâvâjumu. tas ir çrts un ciets risinâjums. Ja rodas kâdas problçmas ar pakalpojumu, varat tikties ar raþotâju vai pilnvarotu pârstâvi, kurð atbildçs uz visiem jautâjumiem. Turklât licences lîgums nodroðina klientam piekïuvi "nopietnai tâlruòa lînijai" ar speciâlistiem (5 dienas nedçïâ.Enova programma vietçjâ tirgû ir jau 2002. gadâ un paðreizçjâ sezonâ ieguva aptuveni 6500 darba vietu un uzòçmumu uzticîbu. Viòð tika apbalvots arî ar 2011.gada Inovâciju un Grand Prix CRM 2007.Ðî metode ir ieslçgta konkrçtam uzòçmumam laika gaitâ. Tâ paplaðinâðana nevçlas to mainît, migrçt informâciju un mainît datubâzi. Enova uzglabâ datus visâ uzòçmuma darbîbas laikâ. Tiek apmainîti tikai atseviðíi programmas elementi.Soneta arî izveidoja îpaðu programmatûras versiju nodokïu konsultâciju un grâmatvedîbas birojiem. Pateicoties tam, ir atïauts sniegt vîrieðiem grâmatvedîbas pakalpojumus, pamatojoties uz vienreizçjiem maksâjumiem un tirdzniecîbas grâmatâm.