Uzocmumu reiistrs

Mûsu tirgus ir pilns ar instrumentiem, lai cilvçki varçtu ierakstît biznesa kampaòu. Programmatûra ir plaði çrta un pielâgota tirgus vajadzîbâm. Ðajâ diskusijâ mçs interesçsim rçíinu izrakstîðanas programmatûru.

Norçíinu programmas ir nepârtraukti populâras. Arî lielie uzòçmumi, ja arî zemi un mikro zîmoli ir apòçmuðies ieguldît zelta idejâ. Viòam ir elastîgâks un augstâks ienâkumu lîmenis projektâ, bet viòð arî izvairâs un izslçdz iespçju kïûdîties, apstrâdâjot rçíinu. Paðlaik programmas ir noderîgas, pamatojoties uz Windows XP, Windows Vista, Windows 7 un 10. Rçíinu programma ir pieejama bez licences, tâpçc to var izmantot jebkurð klients neatkarîgi no uzòçmçjdarbîbas kampaòas veida. Labu ideju raksturo atjauninâjumi, kas atbilst daþâdiem tiesîbu aktiem. Lietotâja funkcijas tiek arî pastâvîgi pilnveidotas, plânojot vieglâku un spçcîgâku programmas atbalstu. Bieþi vien uzlabotâs programmâs ir otrâs iespçjas, piemçram, sanâksmju kalendâra, kontaktu datu bâzes izveide uc Galvenâs rçíinu izrakstîðanas programmas ir ïoti populâras to zemo izmaksu dçï. Programmatûras nelokâmâ popularitâte jau ir radîjusi èetru simtu tûkstoðu reiþu lejupielâdi! Programmas fails nav îpaði svarîgs. Tas ir saistîts tikai ar divdesmit seðiem MegaBytes, kas nozîmç, ka arî daþâm vecâkâm maðînâm jâbût viegli vadâmâm. Programma bija pazîstama kâ FIT, un rçíins ir bezmaksas un plaða rçíinu izrakstîðanas programma. Ðajâ versijâ rçíinu programma cita starpâ ïauj izsniegt PVN rçíinus, tostarp precîzi koriìçjot rçíinus un pro forma rçíinus. Otrâ no daudzajâm programmçðanas funkcijâm ir ieòçmumu veidoðana, produktu etiíeðu drukâðana un dokumentu pârsûtîðana. Programma piedâvâ preèu, pakalpojumu un darbuzòçmçju datòu vadîbu, kâ arî atbalsta svarîgu darbu kopâ ar CRM vadîbu un iespçju radît daudzus ziòojumus. Uzlabotajiem klientiem interesanta vçrtîba ir veids, kâ rediìçt parametrus, piemçram, jaunas PVN likmes un dokumentu maiòu. Projekts savâ svarîgajâ un bezmaksas versijâ piedâvâ aizsardzîbu apmâcîbu lapâ. Ðî apmâcîba ir izdevîgs pakalpojums tâ lietoðanas laikâ. Vienîgais materiâla trûkums ir atbalsta trûkums fiskâlajiem printeriem brîvajâs klasçs.