Ugunsdzcsibas lidzekii angiu valoda

Ugunsgrçki var tikt dzçsti vairâkos veidos, bet viss ir atkarîgs no daþâdiem faktoriem. Tie ietver degoðu materiâlu, tâ daïu un sadrumstalotîbu un ugunsdroðîbas îpaðîbas. Ðî vieta laika gaitâ ir pagâjusi kopð ugunsgrçka sâkuma. Kâdâs situâcijâs tâ tomçr darbosies, lai nodzçstu ar tvaiku?

Tvaika ugunsgrçka dzçðana ir tvaika dzesçðana, kas sastâv no degoðas spirta atðíaidîðanas degðanas zonâ arî, lai ierobeþotu skâbekïa koncentrâciju lîdz cenâm, kurâs sadegðana kïûst neiespçjama. Skâbekïa koncentrâciju, kurâ sadedzinâðanas process tiek kavçts, veic tikai 35% ûdens tvaiku koncentrâcijâ gâzes un tvaiku maisîjumâ degðanas zonâ. Jâatzîmç arî tas, ka vislabâkos dzçðanas rezultâtus veic ar piesâtinâtu tvaiku, kas tiek dota 6 lîdz 8 atmosfçras spiedienâ.Ugunsgrçki, kas rodas slçgtos dzîvokïos, kuru tilpums ir aptuveni 500m3, visbieþâk prasa ugunsdzçsîbu ar tvaiku. Kur ûdens tvaiks pârvçrðas ugunsgrçkos? Bez ðaubâm, uzliesmojoðu materiâlu un koksnes þâvçtâju þâvçðanai ir nepiecieðamas putas. Vadîts tvaiks ir pieejams gan ugunsgrçku aizsardzîbai naftas produktu sûknçðanâ, gan vulkanizâcijas katlu aizsardzîbai, gan rektifikâcijas kolonnâm, gan kuìu ugunsgrçku aizsardzîbai. Ugunsgrçka dzçðanai ar tvaiku tiek izmantoti ðíidrumu ugunsgrçki, kuru temperatûra ir vismaz 60 ° C. Ir vçrts zinât, ka ugunsgrçka dzçðana vai nodroðinâðana ar ûdens tvaiku saglabâðanu bûs pçdçjais daudz izdevîgâks, jo labâka bûs ðíidruma aizdegðanâs temperatûra. Gâzes ugunsgrçku gadîjumâ izpauþas un izpalîdz ûdens tvaiki, bet noteikti slçgtos dzîvokïos ar nelielu kubikâtu. Turklât ûdens tvaiki ir paredzçti arî cietu priekðmetu, piemçram, elektrisko vai datoru rîku, ugunsgrçku dzçðanai.Ir vçrts, ka pâris kâ ugunsdzçsîbas metode nevar tikt nodibinâta noteiktâs telpâs. Ne tikai. Ûdens tvaiku nevajadzçtu lietot gadîjumos, kad ir vçlams liels dzesçðanas efekts. Turklât pâri nav piemçroti dzîvokïos un dzîvokïos, kur tas, iespçjams, sadedzina cilvçkus, kuri iekïûst tajos.Tomçr, lietojot ûdens tvaiku, neaizmirstiet par droðîbu. Ûdens tvaiki ir vide, ko var viegli sadedzinât. Ugunsdzçsîbu ar tvaiku ierobeþo arî telpas un gaisa mitruma migloðanas risks.