Ugunsbistamiba wikipedia

Daudzâs rûpniecîbas nozarçs ir daudz lielâks ugunsgrçka risks. Es ðeit runâju nevis par degvielas, enerìijas, krâsu, bet arî par cukura vai miltu darbu. Vielas, kas var rasties tvaika, gâzu, ðíidrumu, ðíiedru vai aerosolu veidoðanâ kopâ ar gaisu vai arî ar daþâdâm vielâm loìiskâ ðíîdumâ, var savstarpçji reaìçt un izraisît sprâgstvielas.

duo shampooVivese Senso Duo Shampoo - Efektīva izārstēt vājinātu un izkrist no matiem!

Tâpçc ir daudz tiesîbu normu, kuru galvenais mçríis ir ugunsgrçku novçrðana. Es runâju galvenokârt par ekonomikas ministra 2010. gada 8. jûlija regulu par minimâlajâm prasîbâm uzticîbai un darba higiçnai, kas saistîta ar iespçju izpildît sprâdzienbîstamu vidi darba vietâ. Ðis tiesîbu akts galvenokârt ir paredzçts, lai novçrstu jebkâdas sprâdzienbîstamas vides raðanos. Turklât viòð sûdzas par aizdegðanâs novçrðanas un sprâdzienbîstamîbas ierobeþoðanu.Sprâdziendroðas sistçmas, tas ir, visa pret eksplozijas sistçma ir daudz elementu. Minçjot ðîs sistçmas droðîbas elementus, vispirms jânorâda, kâdas ir membrânas sprâdzienbîstamîbai, sprâdzienbîstamîbas novçrðanas sistçmas un sprâdziena izolâcijas metodes.Membrânas ir ierîces, kas aizsargâ rûpnieciskâs ierîces. To priekðmets galvenokârt ir filtru, dzirnavu, cisternu, ðíirotâju, drupinâtâju vai ciklonu aizsardzîba.Un sprâdziena novçrðanas sistçmas cenðas novçrst augsta spiediena veidoðanos sprâdziena laikâ. Slâpçðanas metode apvieno galvenokârt optisko un spiediena sensoru, vadîbas paneïus, HRD cilindrus un nerûsçjoðâs sprauslas.Sâkotnçjâ izolâcijas sistçma ir plâns, kura galvenais plâns pirmâm kârtâm ir samazinât sprâdziena ietekmi. Mçs runâjam par tâdiem instrumentiem kâ pretvârsti, âtras darbîbas skrûves, sprâdziendroði skursteòi un âtrgaitas vârsti.Jâatceras, ka sprâdziendroðas sistçmas ir paðas veselîbas un droðîbas prasîbas darbâ.