Uguns laivu durvis

Saskaòâ ar piemçrojamajiem noteikumiem, kas publicçti valsts lietu ministra un Padomes 2010. gada jûnija lçmumâ, katram uzòçmumam ir pienâkums novçrtçt çku un objektu, kâ arî ar tâm saistîto teritoriju ugunsbîstamîbu. Tas ir darbinieku aizsardzîbas darbinieku beigâs veikalâ.

Bîstamîbas novçrtçjumsIr ieteicams, ka darbi kopâ ar priekðrakstu ieteikumiem, kas izdarîti agrâk profesionâlajâ un kompetences procesâ, no faktiskâ iemesla, ka ðis uzdevums ir tâlu no ârpakalpojumiem uzòçmumam, kas profesionâli iesaka ðâda veida darbu. Visaptveroðs apdraudçjuma, potenciâli sprâdzienbîstamu vietu novçrtçjums un ðâdu apdraudçjumu zonu izveide ir ðâda pasûtîjuma lîgumslçdzçju svarîgie mçríi.Bîstamîba, kas saistîta ar sprâdziena vieglumu, ir cieðâ saskarç ar saturu, kas tiek raþots veikalâ, materiâli, kas iegûti tehnoloìiskâ procesa laikâ, maðînu un to sastâvdaïu aizsardzîbas sistçmas. Procesâ izmantotie produkti un produkti var tikt sadedzinâti gaisâ, bet tie dod viòiem neskaitâmus siltuma daudzumus, viòi joprojâm atceras ideju par spiediena pieaugumu un bîstamo materiâlu risinâjumu. Sâkums ir vienîgais darbîbas jomas darbîbas atkârtojums.

Sprâdzienbîstamo zonu maríçðanaSprâdzienbîstamîbas zonas nosaka, pamatojoties uz bîstamas sprâdzienbîstamas vides raðanâs perioda bieþumu un ilgumu. Ðo zonu maríçðana ir trîs veidu.Nulles zona - ja sprâdzienbîstamîbas un datu klâtbûtne ir degoðu vielu maisîjums ar gaisu, paðreizçjos panâkumos pastâv pastâvîgs drauds, bieþi vai ilgstoði.Pirmâ zona - norâda, ka draudi var rasties labas darbîbas laikâ.Otrâ zona - tas ir reìions, kurâ faktiskâs darbîbas brîdî nav riska, un pat tad, ja pastâv draudi, tas ir mazs.