Tulkodanas aientura ja

Mûsu tulkoðanas uzòçmums nodarbina tikai profesionâlus un augsti kvalificçtus tulkotâjus, kuri uzticami pievienojas pasûtîjumam. Pirms tuvojamies apmaiòai, mçs informçjam klientu par aplçstajâm likmçm un pabeigðanas laiku.

Mçs nodroðinâm vislabâko tulkoðanas vçrtîbu un ârkârtas zemâs cenas. Mçs strâdâjam ar uzticamu klientu karti. Mûsu tulkoðanas aìentûra Krakova interpretç gan mutisku, gan rakstisku tulkojumu. Mçs specializçjamies pamata un populâros tulkojumos. Mçs esam ieinteresçti juridisko un biznesa dokumentu, korespondences un specializçtu tekstu tulkoðanâ. Mçs saglabâjam pilnîgu rîcîbas brîvîbu klienta sniegtajos dokumentos. Mums ir labi sertifikâti, kas apliecina augstâko sniegto pakalpojumu klâstu. Mçs arî piedâvâjam savus piedâvâjumus privâtâm sejâm un uzòçmumiem. Lasîðanai mçs izmantojam jaunâkâs tehnoloìijas, lai palîdzçtu tulkoðanai. Klienti var pasûtît pasûtîjumu vietçjâ zîmolâ vai pa e-pastu. Mçs piedâvâjam ðâdus interpretâcijas veidus: vienlaicîgas, secîgas, prom un sarunas. Pirmais no tiem tiek izmantots îpaði sarunas laikâ. Man nav nepiecieðama papildu tehniskâ iekârta. To raksturo izturîba un precizitâte. Viòð var pilnîgi pârraidît runâtâja emocijas. No otras puses, tulkoðana notiek secîgi vernissâïu, treniòu un kursu laikâ. Tad tulkojums un oriìinâlais teksts tiek tulkoti. Ar tulkojumu mçs dodas uz darbu braucienu un mâcîbu braucienu laikâ. Tad tiek izmantoti profesionâli un pieredzçjuði tulki. Tulkotâjs arî spçlç sarunu vadîtâja lomu sarunâs panâkto tulkojumu panâkðanâ. Tulkoðanas aìentûra piedâvâ arî tulkojumu: standarta, zvçrinâta un literâra. Viòð specializçjas rokasgrâmatu, rokasgrâmatu un dialogu vçstuïu tulkoðanâ. Turklât mçs piedâvâjam konferenèu tulkoðanu, kas ir diezgan liels izaicinâjums visai birojam, kas nodarbojas ar profesionâlo tulkoðanu. Viòð ir iesaistîts arî specializçtos tulkojumos: tehniskajâ, medicîniskajâ, IT, íîmijas, finanðu, biznesa, mârketinga un juridiskajâ jomâ. Mçs sirsnîgi aicinâm jûs paplaðinât mûsu apmierinâto klientu loku!