Tiesibu normu veidi

Ir pienâcis laiks, kad tiesîbu normas paredz finansiâlus pabalstus. Tâs ir pçdçjâ elektroniskâ iekârta, kas nodroðina pârdoðanu un nodokïu summas, kas jâmaksâ no mazumtirdzniecîbas, reìistrâciju. Par to trûkumu uzòçmçjs var tikt sodîts ar lielu finansiâlu sodu, kas skaidri parâda viòa ienâkumus. Neviens negrib riskçt un soda naudas.Bieþi tas sakrît ar to, ka ekonomisko darbu veic ievçrojami zemâkâ virsmâ. Uzòçmçjs realizç savus priekðmetus bûvniecîbâ, bet rûpnîca tos galvenokârt uzglabâ un vienîgâ brîvâ telpa ir tâda pati, kur atrodas galds. Lîdz ar to finanðu ierîces ir vienlîdz vçrtîgas, ja veikalâ ir liela tirdzniecîbas telpa.Gluþi pretçji, tas tâ nav attiecîbâ uz cilvçkiem, kas ðajâ jomâ dara lietas. Ir grûti iedomâties, ka pârdevçjs nodarbojas ar apgrûtinoðu kases aparâtu un visâm ar to saistîtâm iekârtâm. Tie ir atvçrti tirgû, pârnçsâjamas fiskâlâs ierîces. Tie ir maza izmçra, jaudîgi akumulatori un viegli lietojami. Forma atgâdina terminâïus maksâðanai ar maksâjumu karti. Tâpçc viòð ir ideâls risinâjums robotam ðajâ jomâ, t.i., kad mums visiem ir pienâkums doties uz saòçmçju.Kases aparâti ir lieli arî daþiem saòçmçjiem, bet ne îpaðniekiem. Pateicoties iespiestajam kases aparâtam, lietotâjam ir iespçja iesniegt sûdzîbu par apmaksâto pakalpojumu. Galu galâ ðis kvîts ir vienîgais pierâdîjums par mûsu pirkumu. Ir vairâk apstiprinâjuma, ka darba devçjs veic tiesvedîbu un uztur nodokli par pârdotajâm precçm un palîdzîbu. Ja mums ir iespçja, ka kasç kasç ir atvienots vai stâvçts neveiksmi, mçs varam par to ziòot birojam, kas veiks atbilstoðu tiesvedîbu pret îpaðnieku. Viòam draud liels naudas sods un daþreiz pat relatîva situâcija.Kases aparâti arî palîdz uzòçmçjiem uzraudzît uzòçmuma finanses. Katras dienas beigâs tiek izdrukâts ikdienas ziòojums, un mçneða pusç mçs ceram izdrukât visu izrakstu, kas mums iemâcîs, cik precîzi ir mûsu ienâkumi. Pateicoties tam, mçs varam âtri pârbaudît, vai kâds no cilvçkiem zog savu naudu, vai vienkârði vai tâs intereses ir rentablas.

Rezerves daïas fiskâlajâm valûtâm