Tekstu tulkodana tiedsaistc

Raksta tulkojums pats par sevi ir diezgan liels. Ja mçs plânojam tulkot tekstu, mums ir ne tikai jâòem vçrâ "iemâcîjuðies" vârdi un çdieni, bet arî jâzina daudzas idiomas, kas ir tik nozîmîgas katrai valodai. Fakts ir tâds, ka persona, kas raksta rakstu angïu valodâ, nerada to tîri "akadçmiskâ" formâ, bet izmanto viòa individuâlâs rakstzîmes un pievienotâs idiomas.

Vienoðanâs ar to, ka globâlâ interneta tîkla persona parasti ir vçl lielâka, bieþi vien ir nepiecieðams veikt tîmekïa vietnes tulkoðanu. Tâ, piemçram, ir tîmekïa vietne, ar kuru mçs vçlamies nonâkt pie konkrçtâ saòçmçju skaita, mums tas ir jâorganizç daþâs valodu versijâs. Tulkojot tîmekïa vietnes saturu, piemçram, angïu un poïu valodâ, tam vajadzçtu bût ne tikai iespçjai tulkot, bet arî spçju definçt savus teikumus un aprakstus, kas oriìinâlâ nav tulkojami. Tâtad, kad tas tiek gaidîts praksç? Tulkosim jebkuras angïu valodas tîmekïa vietnes saturu, izmantojot Google tulkotâju. Kamçr tiks saglabâta vispârçjâ teksta izpratne (mçs bûsim tajâ laika posmâ, kad uzminçt konkrçto vietu, jau loìiskâ teikumu secîba un sintakse bûs nepietiekami. Papildu ir tikai tâpçc, ka Google tulkotâjs iztçlo izvçlçto rakstu patiesîbâ "vârdu vârdam". Tâpçc praksç mçs nevaram izveidot profesionâlu, daudzvalodu tîmekïa vietni, kuras pamatâ ir ðî izpratne. Tâdçï tîmekïa tulkotâja darbs âtrâkajâ nâkotnç & nbsp; cilvçks neaizstâs maðînu. Pat visatbilstoðâkajai programmatûrai nav abstrakta domâðanas spçku. Tas, ko viòð zina, ir jâdara saskaòâ ar cilvçka loìiku, kas nodota izvçlçtajai programmçðanas valodai. Tâpçc pat labâkie rakstu tulkoðanas pieteikumi ir labi aiz profesionâliem tîmekïa tulkotâjiem, un, protams, tas vienmçr bûs. Ja kâdreiz ir uzlabots rîks, kas nodroðina iespçju izveidot skaidru un abstraktu "domâðanu", tad tas bûs mûsu civilizâcijas beigas. Apkopojot, labo tulkotâju mâcîðanas projektâ bûtu jâsagatavo atbilstoðas didaktiskas iespçjas, kas ne tikai mâcîs tulkojumus „vârdu vârdiem”, bet arî atbalstîs skolas abstraktu izpratni par konkrçto valodu.& Nbsp;