Teksta tulkodanas autortiesibas

Tulkoðanas nozare pçdçjâ laikâ ïoti strauji pieaug. Gan viòð, gan viss, kâ arî viòa elementi, no kuriem, îpaðu uzmanîbu pievçrðot juridiskajiem tulkojumiem, ir pelnîjuði atðíirîgu tulkoðanas nodaïu.

Juridiskâ tulkoðanas nozare jau vairâkus gadus ir uzplaukusi, lai gan tikai ðobrîd tâ ir saòçmusi tik daudz paâtrinâjuma un piedzimst gandrîz ar divkârðu spçku.

Cilvçki, kuriem ir profesionâli tulkojumi, to apliecina to daïu attîstîba, uzdevumu pieaugums un visa naudas iesûknçðana, kas ir jebkuras profesionâlâs karjeras mçríis. Ko jûs varat sagaidît no ðâdiem juridiskiem tulkojumiem? Tiks atvçrti daþâdu lîgumu tulkoðanas pasûtîjumi, pilnvaras, uzòçmuma dibinâðanas dokumenti. Tie ir îpaði svarîgi materiâli no to maríçðanas viedokïa, tâpçc tulkojumam jâbût ïoti vienkârðam un svarîgam, un jûs nevarat pieïaut nekâdas izmaiòas konkrçtâ teikuma jçgâ vai nozîmç.

Juridiskie teksti, kas sâks parâdîties jaunajos pasûtîjumos, pirmkârt, ir plaða mçroga priekðrocîbas un apgrûtinâti ar milzîgu atbildîbu. Protams, par ðo tulkojumu lapâ bûs piemçrota cena. Neviens, jo tas nesâks tik sareþìîtu uzdevumu, ka par to netiks apmierinâts.

Vai ir vçrts interesçties par ðo otro filiâli kâ tulkotâju? Protams. Ja mûsu valodu zinâðanas ir galu galâ augstas, ka mçs nebaidâmies uzòemties atbildîbu par tulkoto saturu, ir ïoti svarîgi to pievçrst. Viòiem ir pienâcîgi jâmaksâ, jâplûst no atbilstoðiem cilvçkiem, un tâpçc, iespçjams, joprojâm jârada uzticama un ilgtermiòa sadarbîba, kas mums nodroðinâs jaunu pasûtîjumu pastâvçðanu un nepârtrauktu pieplûdumu, un vienîgais garantçs mums pastâvîgu ienâkumu avotu.