Tehnisko tekstu tulkodana

Starptautiskajai sadarbîbai starp daþâdâm uzòçmçjdarbîbas nozarçm ir jâatbilst vienotiem standartiem, kuru pareiza izpratne ir neaizstâjama piemçrojamo likumu îstenoðanai. Viedokïu saskaòoðanas un citu uzòçmçju saziòas uzlaboðanas izpratnç citu jomu eksperti ir apspriestâs procedûrâs nepiecieðamo dokumentu tehniskie tulkojumi.

Nepietiek ar valodas zinâðanâmTehniskâ tulkoðana ir tulkojumu veids, kas papildus noteiktâs valodas zinâðanâm prasa tehnisko izglîtîbu tâdâ jomâ, kurâ piemçro îpaðu tekstu. Minçtais darbs ir paredzçts dokumentu zinâtniskai vai tehniskai terminoloìijai bagâtu tulkoðanai. Tâpçc tehniskâ tulkojuma sagatavoðana ir uzòçmums, kas pasûtîts labiem inþenieriem vai pçtniekiem noteiktâ valodâ.

Tehniskâ dokumentâcija

avots:Dokumenti, uz kuriem attiecas tehniskâ tulkoðana, ietver: lîgumiem, specifikâcijâm, programmâm, rokasgrâmatâm, katalogiem un standartiem. Ir nepiecieðams zinâms iespaids uz darba uzvedîbu, kas liek jums iegût virzoðas zinâðanas, proti, par raþoðanu, rûpniecîbu, mehâniku, datorzinâtnçm vai elektroniku. Bieþi pirms tehniskâ tulkojuma veikðanas dokumentu saturs tiek analizçts ar klientu profesionâlâs terminoloìijas un nozares vârdu krâjuma pilnveidoðanâ. Konsultâcijas tiek izmantotas, lai standartizçtu dokumenta leksiku attiecîbâ uz uzòçmuma izmantoto specializçto vârdu resursiem. Profesionâïi arî iesaka, lai konkrçtajâ valodâ tulkoti tehniskie tulkojumi bûtu arî jâizmanto, lai pârbaudîtu konkrçtu dialektu, lai dzimtâ valoda bûtu pilnîgi pârliecinâta par mûsu tulkojuma tîrîbu un saskaòotîbu.