Statiska dekorativa plcve bez limes

Statiskâ elektrîba ir ârkârtîgi skarba un visuresoða vçrtîba. Tâs izplûdes, îpaði sprâdzienbîstamâ vietâ, notiek, lai radîtu dzirksteles arî sprâdziena rezultâtâ. Katru gadu Eiropâ sâkas 400 notikumi, kas saistîti ar elektrostatisko izlâdi, bet ir svarîgi tos viegli nolasît, izmantojot vienkârðus çdienus un tehnoloìijas, kas ir labas un plaði pieejamas.

Lai atbrîvotu rûpniecîbâ apgûtâs un nopelnîtâs preces, tvertnes, tvertnes, cisternas bûtu jâaprîko ar elektrostatisko zemçjumu vai elektrostatisko zemçjumu. Pçdçjais projekts ir izmantot spçcîgu skavu vai citu tâdu aizsargâtas ierîces kombinâciju ar rûpîgi izvçlçtu kabeli, kas piemçrots elektriskâs lâdçðanas veikðanai atbilstoðâ zemçjuma momentâ. Ðis princips ir efektîvs savienojums ar iezemçðanu, nevis tâdu produktu kâ laku, sveíu, krâsu, ðíîdinâtâju vai sprâgstvielu raþoðanâ, bieþi vien tas ir gadîjums, kad ðo vielu apstrâdes, sajaukðanas vai konteineru elementus var pârklât ar daudziem slâòiem vai rûsu. Lîgumâ ar iepriekð minçto tie vâjina terminâlu staigâðanu vai jaunas biroja izmantotâs iezemçðanas metodes. Atbilstoði ATEX direktîvâm, iezemçðanas spailçm jâatbilst vairâkâm prasîbâm, lai es varçtu atgriezties sprâdzienbîstamîbas tuvumâ. Tos nevar pârklât ar materiâlu dzirkstîðanai bieþos darbîbas apstâkïos.Bîstamâs vielâs, kurâm ir liels aizdegðanâs un eksplozijas risks, ir lietderîgi regulâri pârbaudît zemçjuma iekârtu stâvokli. Ekspluatâcijas, korozijas un mehânisko bojâjumu rezultâtâ, sistçmas izrâdâs bojâtas un noplûdes, un rezultâtâ tâs vairs nepildîs mûsu funkcijas. Tas ir tieðs drauds darbiniekiem un visai mâjai. Pateicoties plaðajai tehnoloìijai, jûs varat âtri saskarties ar statiskâm zemçjuma sistçmâm, kurâm ir iebûvçta vadîbas sistçma. Ir pazîmes un slçdzenes, kas novçrð aizdegðanos.Mums ir jâapzinâs, ka tehnoloìiju un ievieðanas attîstîbâ laikmetâ, kad notiek spiediens uz pârdoðanas un apgrozîjuma pieaugumu, visa metode tiek atgriezta, izmantojot arvien spçcîgâkas un efektîvâkas raþoðanas metodes. Paaugstinâta kustîba rada radîto elektrostatisko lâdiòu vçrtîbas dabisku pieaugumu, kas izraisa turpmâku izplûdi. Tâ ir cilvçka parâdîba, un spiediens uz reâlâko efektu apdraud viòa droðîbu.