Specialistu programma plus viena

Ir zinâms, ka vieglas arî svarîgas fiskâlâs summas ir ne tikai atðíirîgas. Kam tas paredzçts mazâm fiskâlâm summâm un kam tie ir svarîgi? Ko viòi atðíiras?

Ir zinâms, ka mazâkâs lietâs ir grûtâk ievietot kâdu specializçtu programmatûru, tâpçc, salîdzinot ar reâlajâm summâm, piemçram, datoriem, nelielas fiskâlâs summas ir mazâk funkcionâlas. Diemþçl viòi spçj pielâgot daudzu veidu piedâvâjumus. Tâdâ veidâ tie ir veltîti viesiem, kuru materiâlu un pakalpojumu piedâvâjums nav ïoti atðíirîgs, un ieòçmumu saturs bieþi tiek atkârtots. Jâ, pirmâ atbilde ir ierîces atmiòa.No otras puses, mazajiem kases aparâtiem nav daudz vietas, daþi ir tik mazi, ka tie slçpjas somâ vai somiòâ. Tas ir saistîts ar to lietoðanu. Viòi bieþi aizòem darbus laukâ vai rûpnîcâs, kur populârais apgabals ir atkarîgs. Lai nopirktu, piemçram, datoru kases aparâtus, mums ir vajadzîgâ vieta. Tie pielâgojas datoram, monitoram un fiskâlajam printerim. Tâtad, jo, iespçjams, nav svarîgi tos izvietot jebkurâ vietâ.Zemâkajiem kases aparâtiem, t.i. Jo reâlâkiem ir nepiecieðams pastâvîgs savienojums ar kontaktu. Turklât viòi ir daudz plaðâki un piedzîvo tos no klases, kas atrodas vietâ, var radît daudz nepatikðanas. Tâpçc bieþa pârkârtoðana var radît problçmas. Jaunâkais joprojâm pârvietojas.Neskatoties uz mazo kases aparâtu daudzajâm priekðrocîbâm, funkcionalitâtes ziòâ tie tomçr nevar bût lîdzvçrtîgi tiem, kas ir veselîgâki. Viòi neizmanto papildu funkcijas, piemçram, iespçju labot kvîti pirms drukâðanas vai PVN rçíina tieðâs izdrukas. no pârçjiem, mazâk funkcionalitâti veido pieejamâks atbalsts. Ir zinâms, ka daudz papildu vçrtîbas, jo vairâk pogâm jâpârvalda, lai pareizi pârvaldîtu ðîs funkcijas. Ðâda darba apguve aizòem daudz laika. Turklât tiem parasti ir nepiecieðama îpaða programmatûra, kas ir izveidota ar ðâdâm izmaksâm. Jâ, ðî labas kameras izvçle ir saistîta ar uzòçmçja vajadzîbâm.