Slipmadinu pulctaji

ES ATEX direktîvas galvenais mçríis ir samazinât sprâdziena draudu lietoðanas risku. Ierîèu izmantoðana ðâdâ telpâ var veicinât sprâdzienu, un tâdçï jau ir ïoti labas briesmas.Ierîcçm, kas ðâdâ telpâ var darboties, izmantojot to arhitektûru un materiâlus, no kuriem tie ir uzbûvçti, bûtu jâizveido piemçrotas prasîbas.

Putekïu savâcçji ir çdieni, kas daþâs nozarçs aizòem lietojumu, kur jums ir jâiztîra gaiss no daþiem putekïiem pçc raþoðanas. To piemçroðanas rezultâtâ viòi bieþi vien atrodas vidçs, ko apdraud sprâdzieni. Tâdçï ðâdas iekârtas tiek raþotas kopâ ar visu informâciju.Atex putekïu savâcçjs nav brînums kâ putekïu savâcçjs, kas izgatavots kopâ ar svarîgiem ES standartiem & nbsp; sprâdziendroðâ versijâ.Plaðs putekïu savâcçju klâsts ïauj katram klientam izvçlçties pareizo ierîci viòu lietâm. Moduïu filtri ir saistîti koka un mçbeïu sfçrâ, putekïu savâcçji tiek novirzîti uz veciem un maziem putekïiem, kafijas putekïu savâcçji tiek izmantoti rûpnieciskajâ filtrâcijâ ar zemu ðíidrumu koncentrâciju.Putekïu savâcçji ar jaudu un vienkârðiem izmçriem ir ïoti atðíirîgi, daþi ir zemi un pârnçsâjami, un otra ir pilna ar lielâm ierîcçm, kas zâlç ir novietota lielâ iesûkðanas piedurknçs.Jaunâs ATEX ierîces ir, piemçram, Eko-Filtr filtru putekïu savâcçjs, kas ir modulâra konstrukcija, ir daudzfunkcionâls, jo ziemas sezonâ, cirkulçjot gaisâ, ir nepiecieðams ievest siltu gaisu zâlç.Ðis standarts piedâvâjumi ir tirgû ir ïoti plaði izplatîta, un iekârtas, piemçram, putekïu kolektori ir ïoti pozitîvi rîki cienîjamu raþoðanas iekârtâm, palîdz uzturçt tîrîbu, tas pats attiecas viegli arî parastâ veidâ, kâ tîrît, dod skaidru un salts gaiss un nav tieði apdraud veselîbu un apgâdâjamo darbinieku .Neuz sprâdzienbîstami materiâli, kas izgatavoti no droðâm iekârtâm, ir videi draudzîgi un aizsargâ apkârtçjo vidi.Ðâdu ierîèu tîrîðanas metodes ir saspiests gaiss vai vibrâcijas mehânisms, abus veidus savâc.Putekïu savâcçji arî tîrâs mâjâs ar íimikâlijâm.