Scklu rathodanas rentabilitate

Drivelan UltraDrivelan Ultra Efektīvs veids, kā atgūt vīrišķību un pilnībā apmierināt sievieti

Noteikts termins Lielbritânijâ atklâja skandâlu, kas saistîts ar zirgu gaïas pievienoðanu liellopu gaïai, kâ rezultâtâ tiktu aizvâkti aizdomîgi gaïas produkti no mazumtirdzniecîbas íçþu klâsta Rietumeiropâ. Diemþçl ar daudziem lîdzîgiem skandâliem mçs darâm maz darâm visu Eiropas kontinentu. Tagad Ðveicç tika atklâts, ka liellopu mîkstuma vietâ augos tika pârdota îpaði sagatavota un krâsota cûkgaïa. Vâcieði un ar ðausmâm atklâja, ka dârgâs olas, kas teorçtiski iegûtas no bioloìiskâs lauksaimniecîbas, darbavietâ parâdîja, ka vistas, ko novieto bûrîðu câïi, Lejassaksijas un Meklenburgas saimniecîbâs.

Pârtikas raþotâju un lopkautuvju vairumtirgotâju iniciatîvâ aprakstîtie pârkâpumi kïûst par apstiprinâjumu paðreizçjai tendencei, saskaòâ ar kuru ietaupîjumi ir tirgus iegûðanas metode, un paðas gaïas kvalitâte ir tikai nenozîmîga. Tas ir atklâts noslçpums, ka parasti izmantotâs metodes desu vairumtirgotâjiem ir pildîti gaïas produkti ar sâls ðíîdumiem, pievienojot to apjomu. Injektori ar tûkstoðiem adatu sûknç ûdeni gaïâ ar konservantiem, pildvielâm un polifosforiem. Tas palielina gaïas produktu raþoðanas rentabilitâti, jo sâlîjums bieþi vien ir pat puse no desas svara, kas pierâda, ka vienu kilogramu gaïas var iegâdâties pusotru kilogramu gaïas produktu. Uzmanîba jâpievçrð mûsu nopirktajâm konservçtâs gaïas lapâm un jâizvairâs no tiem, kas ir piepûsti ar íîmiju.

Tas viss notiek likuma lieluma dçï, jo receptes un noteikumi, kas reglamentç izcilas kvalitâtes kûpinâtas gaïas raþoðanu, mûsdienâs gandrîz katrs gaïas lîdzeklis noteikti dzîvo likumîgi, pârdodot aukstâs gaïas vairumtirgotâju. MOM (ti, tâ sauktâ mehâniski atdalîtâ gaïa ir gaïas atkritumu jçdziens, kas rodas, atdalot skeleti no pareizâ íermeòa. Atdalîtâjam spiediena spiedienâ paliek spiediens, skrimðïi, kaulu smadzenes, tauki, membrânas, spârni, sasmalcinâti kauli, spalvas un mati. MOM nav praktiski nekâdas uzturvçrtîbas, lai gan tas ir bagâtinâts ar antioksidantiem, eïïâm, emulgatoriem, polifosfâtiem un garðas pastiprinâtâjiem. Ir vçrts veltît mazliet par pierâdîtiem labas kvalitâtes produktiem, nevis saindçt íermeni.