Sausu matu modelcdana

Mans brâlçns mîl spçlçt ar matiem, jûs joprojâm varat to izdarît, íemmçt un darît. Tajâ paðâ laikâ tas patieðâm tiek absorbçts, ka, ja man ir vajadzîgs viss, lai izskatîtos jauki, es varu piecas reizes padarît vienu pîti, liekot viòiem matus vai piespieþ tos. Ïoti dârgi skolu priekðnesumi un îstenoðana. Viòas nesenâ kâ skandâla karalienes loma tomçr ir jautra un viòai vajadzçja perfektu frizûru un kleitu. Pirmkârt, Mama izspieda viòas pîti pâris ar lokiem, kas uzlikti tiem. Vçlâk ðî burvîgâ meitene teica nç, nç, ne vienu reizi. Tâdâ veidâ es gaidîðu cirtainos matos ... un tas sâkâs. Vadîbas laiks un to modelçðana. Viòa izskatîjâs jauka kâ nozîmîga princese. Bet, kâ tas ir ar sabojâtâm meitençm, viòa diezgan âtri mainîja savu prâtu. Neuztraucieties, ka ir pagâjis vairâk nekâ divas stundas kopð gatavoðanâs ðovam. Negaidîti ... tâ pilnîbâ mainîja ideju, un tâs valodâ tâ izklausîjâs gandrîz kâ "nieeee, man nepatîk, jo es neatceros aristokrâtus, kas ir viòas padotais". Viòa pieprasîja jaunu frizûru, sakârtoja matus piepildîtas kokas lomâ. Tâ kâ, kâ jau iepriekð rakstîju, mums tagad ir prasme veidot matus, tâpçc viss bija ïoti âtri. Viòas mâte, no vienas puses, tika izveidota no jaunajiem un divdesmit mirkïiem.

Skatît matadatu piedâvâjumu