Saimnieciskas darbibas pensiju

LED avârijas apgaismojums tiek izmantots gan stingrâs iekârtâs, gan augstceltnçs, kâ arî slimnîcâs, rûpnîcâs un saimnieciskajâs telpâs. Jaunâs avârijas apgaismojuma sistçmas ietver evakuâcijas apgaismojumu, evakuâcijas ceïa apgaismojumu, korpusa apgaismojumu ar pareizu apdraudçjumu, vienkârðu zonu panikas apgaismojumu un rezerves apgaismojumu. Avârijas LED avârijas apgaismojums ir iebûvçts moduïu organizçðanâ un parasti tiek uzòemts kinoteâtros, tirdzniecîbas centros, restorânos, diskotçkâs un sporta zâlçs.

Viss svarîgâkais LED avârijas apgaismojuma dizains ir liels - zaïa taisnstûra lampa ar piktogrammu, kas parâda durvju kontûru, kam seko balta bultiòa un persona, kas darbojas atbilstoði viòas stilam. Daþâdu avârijas apgaismojuma versiju maríçjumi atðíiras ar to, ka situâcija ir izvçlçta baltâ taisnstûra iekðpusç, kas simbolizç durvis, un baltâ bultiòa norâda avârijas izejas izejas punktu. Ir arî citi avârijas LED apgaismojuma veidi, lai gan tie parasti ir atðíirîgi avârijas avârijas apgaismojumam un avârijas glâbðanas apgaismojumam. Tomçr jâuzsver, ka esoðâs droðîbas zîmes joprojâm ir spçkâ, bet jaunizveidotajam avârijas LED apgaismojumam jâòem vçrâ jaunie apzîmçjumi.

Avârijas LED avârijas apgaismojuma sistçmas ir obligâtas visâs sabiedriskajâs çkâs, un to bûvniecîbas mçríis ir virzît ikvienu uz droðu evakuâcijas panâkumu. No ðî faktora vîns ir pienâcîgi redzams, un evakuâcijas gaismâ tiek izmantota LED tehnoloìija, t.i., gaismas diodes, kas rada vairâk gaismas ar mazâku enerìijas patçriòu. Gaismas diodes neapðaubâmâs priekðrocîbas ir ierobeþots enerìijas patçriòð, zems baroðanas spriegums, zems enerìijas zudums, mazs izmçrs, arî liela efektivitâte, liela jauda arî liels spilgtums.