Putekiu savaccjs scjmadinai

Putekïu savâcçji, iespçjams, ir viena no vienkârðâkajâm rûpniecisko iekârtu grupâm. Pateicoties plaðam pielietojumu klâstam, tie var notikt mehâniskâ formâ, izmantojot caurplûdes sistçmu un saspiestu gaisu.Rûpnieciskie putekïu savâcçji ir putekïu savâcçji, kurus izmanto praktiski visâs nozarçs, kur tâ ir problçma ar piesâròotu gaisu raþoðanas procesâ.

Ïoti pievilcîgi ir tâ sauktie putekïu savâcçji, kurus visbieþâk apstrâdâ koksnes un mçbeïu nozarç, lieliski pilda savas personas un izòem daþâda veida putekïus, piemçram, plastmasu, makulatûru utt. visas raþoðanas zâles, kâ arî vâjas stacionâras porcijas, ko atseviðíi izmanto konkrçtâm maðînâm.Mazie rûpnieciskie putekïu savâcçji (tâ sauktie kasetnes ir cita veida raksti par to. Neskatoties uz to salîdzinoði mazo izmçru, tie ir liela filtrâcijas telpa. Viòi vislabâk apsprieþas mâkslâ par plâniem un vâjiem putekïiem. Tâpat kâ kaseðu putekïu savâcçji, kas strâdâ ar zemu putekïu koncentrâciju.Lielâkas ierîces (piem., Cikloni ir pielietojamas, jo îpaði tehnoloìijâs, kurâs tiek minçts liels daudzums erozijas putekïu, piemçram, enerìçtikâ, brîvo bûvmateriâlu darbâ, koksa rûpniecîbâ, lietuvju rûpniecîbâ, ogïu rûpniecîbâ utt.Viòi spçj darboties sprâdzienbîstamâ veidâ, kas nozîmç, ka tie tiek veikti kopâ ar ATEX noteikumu. Galvenie pielietojumi ir putekïi, zâìu skaidas, koka skaidas, putekïu slîpçðana ar citu materiâlu kârtiem, tâ sauktie eïïas migla, metinâðanas dûmi utt.Jaunâkie filtrçðanas putekïu savâcçji ar moduïu struktûru raksturo spçcîgu siluetu un daudzfunkcionâlu funkcionalitâti. Ir iespçjams apvienot daþâdas formas to apstrâdes, filtra piedurkòu iztukðoðanas un tîrîðanas metodes ziòâ.Rûpnieciskajiem putekïu savâcçjiem ir unikâla loma: tie ïauj jums saglabât sistçmu un higiçnu raþoðanas zâlç un ziemas laikâ recirkulâcijas plânâ, lai atgûtu siltu gaisu.