Psihologs un kases aparats

Postnodroðinâjuma kases aparâts var bût tik atðíirîgs no tâ, kur mums ir kopijas no mums pieejamiem rullîðiem, papîra lentçm, kâ nodokïu pierâdîjumi, ar sareþìîtâkiem, ja kvîts kopijas ir elektroniskas. Visbieþâk kases aparâts un elektroniskâ èeku kopija saviem darbiniekiem veic daudzas pârbaudes.Fiskâlajâs ierîcçs ar elektronisko kvîts kopiju elektroniskais datu nesçjs ir atbilstoða karte. Katrâ instrumentâ izmantojiet karti, ko raþotâjs norâda.

Ðâdas kartes var saturçt lielu datu apjomu. Kad es uzzinâju, ka tas bija miljons kvîtis, es biju bezrûpîgs. Cik daudz ruïïu man jâuztur ðâds darîjumu skaits? Es sâku saprast, kâpçc ðâds kases aparâts ir noderîgâks. Tâ lielais plus ir tas, ka kases aparâti vai elektroniskie printeru pakalpojumi atðíiras ne tikai no tradicionâlajiem kases aparâtiem. Visas funkcijas, kas darbojas, drukâjot kopijas uz papîra, tiek izgatavotas automâtiski. Tâdçjâdi kases aparâts un elektroniskâ èeka kopija ïauj mums veikt savu darbu, un, protams, ne, kâ man ðíiet, apgrûtina.

Ir labi pârdomâts, ka kases aparâts var veikt keðatmiòu, un pa ðo laiku mçs varam izòemt ðo lapu un pievienot to datoram. Tas aizòem brîdi, lai lasîtu mûsu spçjas, un mçs varam viegli pârbaudît, kas ir nepiecieðams konkrçtâ brîdî. Ðî çrta atmiòa arî nav pietiekami maza, lai lapa pçc kâda laika tiktu ievietota atpakaï. Ðis sareþìîtais çdiens neïaus veikt izmaiòas kartç. Elektroniskais paraksts neïauj tam un ierîce konstatç traucçjumus. Kases aparâts papildus informç mûs, kad karte aizpilda un stâsta, aizverot mediju. Jûs varat vçlçties tikai kaut ko lîdzîgu, jo miljonu ieòçmumu iegûðana, iespçjams, ir katra pârdevçja sapnis.Tâpçc es neizmantoðu bailes kases aparâtâ ar elektronisku kvîts kopiju. Tâpçc tâ ir daudz çrtâka metode nekâ visa rezerves papîra ruïïu masa.