Proz rathotne

Pirmâ lieta, par kuru katrai raþotnei ir jârûpçjas, ir plânot piemçrotu, funkcionâlu un pieredzçjuðu veidu, kâ aizsargât vidi no piesâròojuma, kas varçtu nokïût vidç ar dûmiem. Katra raþoðanas mâja, kuras darbîba ir saistîta ar risku radît sliktu un nedroðu labu veselîbu, tâ saukto rûpnieciskajiem atkritumiem ir pienâkums nodroðinât piemçrotu aizsargaprîkojumu, kas nodroðinâs efektîvu putekïu savâkðanas sistçmu.

https://farin-dr.eu/lv/Dr Farin Man - Efektīvs risinājums ātrai tauku dedzināšanai.

Putekïu nosûkðanas sistçmas sastâv no datiem par bîstamu vielu atdalîðanu, pirmkârt, no putekïiem un gâzçm, kas tiek ievadîtas izplûdes gâzçs, un novçrð to iekïûðanu atmosfçrâ. Ðajâ plânâ tiek izmantoti specializçti rûpnieciskie putekïu savâcçji. Tiem ir îpaði filtri, kas prasa sliktas un nevçlamas vielas, kas aizòem ðo konkrçto tvertni un kuru saturs ir pakïauts speciâlâm vajadzîbâm, bez kaitîgiem traucçjumiem dabas centrâ. Rûpnieciskâ attîrîðanas sistçma aizsargâ gan vidi, bloíçjot indîgus putekïus un dzinumus gaisâ, gan darba vietu un izvietojumu, kurâ darbinieki saòem. Labi izstrâdâta putekïu savâkðanas sistçma nodroðina pilnîgu veselîbas aizsardzîbu un droðîbu darbâ. Viena no vçrtîgâkajâm ðâdas shçmas iezîmçm ir aizsargât gaisu no ârkârtîgi kaitîga oglekïa dioksîda iekïûðanas. Lai efektîvi bloíçtu tâ emisiju, putekïu nosûkðanas sistçma izmanto tâ saukto fenomenu kriogçze, kas saòem radikâlu gâzes dzesçðanu. Tomçr sâkumâ dûmgâzçm jâbût saspiestâm un atdzesçtâm, lai oglekïa dioksîdu varçtu atdalît no gâzes.