Polijas ziemassvctku eglidu tradicija

Galvenais Ziemassvçtku rotâjums ir Ziemassvçtku eglîte, tas nav jautâjums. Visi vai pirms Ziemassvçtkiem vai Ziemassvçtku vakarâ mçs rotâjam Ziemassvçtku eglîti ar krâsainiem rotâjumiem, gaismâm un íçdçm, mçs reti uzkarojam kûkas un izòçmuma veida saldumus, ko jaunieði vçlâk laimîgi çd. Bet vai esat kâdreiz domâjuði, kas ir Ziemassvçtku eglîte, un kâpçc tas ir acîmredzami svarîgi Ziemassvçtku tradîcijâs?

Ir daudz teoriju, kas atbild, kur nâk no Ziemassvçtku eglîtes tradîcijas. Cita starpâ tie rodas, ka koka dekorçðana ir pagâtne pçc miruðo dienu svinçðanas Româ, kas ir tas, ka tas ir Parîzes koka simbols Edenâ. Bet tuvâk mûsu laikiem Martin Luther Ziemassvçtku laikâ bija lielisks rotâto puíu atbalstîtâjs, vienkârði pieturoties pie zinâtnes, ka koka dekorçðana ar papîra rotâjumiem un âboliem simbolizç cilvçka atkalapvienoðanos ar Dievu. Ðî sistçma âtri izplatîjâs visâ pasaulç. Var teikt, ka patlaban ne tikai Polijâ, bet arî citâs Eiropas valstîs un Amerikâ milzîga Ziemassvçtku eglîte ir sagatavota, pateicoties Vâcijas iniciatîvai.

Mûsdienâs tâ ir aizgâjusi no tradicionâlâs Ziemassvçtku eglîtes dekorçðanas dokumentu un âbolu gabalos, kâ arî gatavojot Ziemassvçtku eglîtes ar interesantiem bumbiòâm, íçdçm un gaismâm. Jebkurâ gadîjumâ, tikai pçdçjo 30 gadu laikâ jûs varat redzçt ievçrojamu jaunumu Ziemassvçtku stilâ. Tieði tâpçc agrâk visbieþâk rîkojâs koka dekorçðana ar pîtie rotâjumi, íçde bieþi vien bija ar rokâm darinâtas stîpas, kas izgatavotas no krâsaina papîra, bet sveces tika piestiprinâtas ar îpaðiem klipiem (kad to ir viegli uzminçt, tad nebija grûti to izdarît. uguns. Tad pîtie ornamenti pastâvçja centrâlâ veidâ, aizvietojot tos ar dzîvniekiem vai rotaïlietâm atdarinâtajâm rotaïlietâm, un kâ papildinâjums bija tâ saucamie eòìeïu mati, t.i., piekârti sudraba vai zelta plânas stîgas un kokvilnas ðíiedras, ko viòi uzskatîja par saprotamiem ar sniegu. Tagad, kâ jûs zinât, Ziemassvçtku rotâjumu valstu daudzveidîba un krâsas ir pilnîbâ nosakâmas, tomçr pirmajâ vietâ dominç zelta, sarkanâs un zaïâs krâsas, kuras tiek identificçtas ar brîvdienâm.

Gadu gaitâ Ziemassvçtku eglîtes vçsture, kâ arî to veidi ir mainîjuðies tendenèu grupâ, kas darbojas pçc tâ izrotâðanas. Lai gan tas nebûtu uzlabojies, ka kopð Lutheras Ziemassvçtku eglîðu vçsturç nozîmîgâ apìçrba, ðî sistçma ir dziïi iesakòojusies Ziemassvçtku mâkslâ un cerçsim, ka tas netiks drîz.