Partikas pakalpojumu amortizacija

Çdinâðanas programmas ir vçrstas uz daþâdu veidu gastronomisko objektu pârvaldîðanu, piemçram, kafejnîcas, restorâni, picçrijas, krogi, viesnîcas, viesnîcas restorâni un bâri.Viòi ideâli atzîst mazu telpu apkalpoðanu, kâ arî milzîgus valsts mçroga tirdzniecîbas tîklus. Ðîs ierîces ir ïoti daudzpusîgas, aprîkotas ar moduïiem, kas pielâgoti darbîbai lielâ daïâ klientu apkalpojoðo pozîciju.

Çdinâðanas programmas maksimâli uzlabo vadîbu un rîcîbu gan vadîbas, gan pakalpojumu jomâ. Summas kontrolç dzîvokïa lomu katrâ valstî un vietâ. Pateicoties ðîm idejâm, viesmîlîbas komforts ir ievçrojami uzlabojies, un tas, kas notiek viòu iekðienç, atrodas tuvu mâjâs. Programmatûrâ saòemtie moduïi ievçrojami uzlabo virtuves personâla un servisa darba efektivitâti, pateicoties paðreizçjam pasûtîjumu izpildes brîdim ir daudz mazâks nekâ mâjâs, kurâs neizmanto çdinâðanas sistçmas. Ir bûtiski uzlabota mûsu mâjas apmeklçtâju vçlmju un preferenèu analîze, kas palîdzçs jums plânot interesantu çdienkarti.Gastronomijas programmas attiecîgi sadarbojas ar citâm IT sistçmâm, uzlabojot katra servisa brîþa darbîbu. Viòiem nav jâinstalç papildu programmatûra vai tâm ir liela datora aparatûras vçrtîba. Viòu cerîbas ir praktiski nenozîmîgas, pateicoties tam, ka viòu prakse ir atïauta jebkurâ vidçji labvçlîgâ vietâ. Protams, profesionâlu iekârtu, piemçram, virtuves monitoru tîkla, lietoðana - pasûtîjumu parâdîðana, kas zinâmâ mçrâ samazina apkalpoðanas laiku un gaida pasûtîto çdienu. Tas vairâk izskaidro viesu reâlo apgrozîjumu kopîgajâs tabulâs, un lîdz ar to telpu peïòa dramatiski palielinâs.Katram çdinâðanas uzòçmumam jâbût programmai, lai uzlabotu telpu darbîbu. Ne tikai finansiâlâ atbalsta dçï, bet arî cilvçka pienâkumu samazinâðanai, kas viòam ir arî. Ðâda veida idejas jau iepriekð tika minçtas, tâs nav dârgas un neprasa specializçtu aprîkojumu, saistîbâ ar tagadni, no viòiem var pat uzòemt nelielu budþetu.