Owp 2 scrijas putekiu savaccjs

Kâ jûs zinât, ekonomiskie putekïu savâcçji ir neaizstâjami vidç, kur tiek sagatavoti ïoti daudz putekïu vai tâdâ nozîmç, ka gaisâ tiek radîtas bîstamas vielas, piemçram, jauna veida gâze. Ir vçrts padomât par to, ka ir diezgan maz ekonomisko putekïu savâcçju. Tâpçc, izvçloties ðâdu putekïu savâcçju, mums vispirms ir jâpievçrð uzmanîba tâs îpaðajâm îpaðîbâm.

Putekïu savâcçju veidiPirmâ lieta, kas mums jâzina par rûpnieciskajiem putekïu savâcçjiem, ir tâ, ka tie sadalâs divos veidos. Ðie paraugi ir veci un mitri putekïu savâcçji. Parametri, kas raksturo ekonomisko putekïu savâcçju, ir gaisa attîrîðanas efektivitâte. Jo skaistâks ir gaisa attîrîðanas efektivitâtes parametrs, jo izdevîgâks ir rûpnieciskais putekïu savâcçjs. Turklât rûpnieciskie putekïu savâcçji joprojâm atðíiras ar jauniem veidiem. Ðâdi putekïu savâcçji ir nosçdinâðanas kameras, uztvçrçji, cikloni, filtru novadîtâji, elektrostatiskie filtri. Pçdçjie rûpniecisko putekïu savâcçju veidi atðíiras galvenokârt no darbîbas veida.

Ko pievçrst uzmanîbu pirms pirkðanasMums ir jâizvçlas rûpnieciska putekïu savâcçjs savam uzòçmumam, redzot, kâds ir darba mçríis labi zinâmâ uzòçmumâ, kâ arî apskatot vçlâkais, cik daudz bîstamu vielu vai putu tâ pârstâv zinâmâ uzòçmumâ, kas raþots katru dienu. Tikai domâjot par ðîm divâm lietâm, mums vajadzçtu izvçlçties sev piemçrotâko rûpniecisko putekïu savâcçju. Papildus tam pievçrsiet uzmanîbu arî uzòçmumam, kas nodroðina ðâdas ierîces. Vispiemçrotâkais triks ir lasît pârskatus internetâ, jo tas kalpo konkrçtam uzòçmumam. Tâdâ veidâ bûs iespçjams novçrtçt citu tipu apmierinâtîbu ar ðâdu aprîkojumu. Tas, ka citi darbinieki bija apmierinâti ar ðâdu ierîci, mçs, iespçjams, bûsim. Lîdz ar to vairâk ir tikpat svarîgi, lai pçc iespçjas vairâk izlasîtu ðâdus lçmumus.