Osb 3 kuia atbilstibas deklaracija

Tâpçc EK atbilstîbas deklarâcijai ir rakstisks raþotâja (vai pilnvarotâ pârstâvja paziòojums, ka tâ iedarbîba atbilst Eiropas Savienîbas ieteikumiem. Ðai deklarâcijai jâdarbojas paðam vai vairâkiem produktiem, kas ir skaidri identificçti ar uzòçmumu vai produkta kodu, vai tiem ir sava unikâla atsauce. Raþotâjam jâveic izstrâdâjumu analîze un jâveic nepiecieðamâs izmaiòas, lai izpildîtu direktîvu prasîbas.

duo-oli.eu Vivese Senso Duo OilVivese Senso Duo Oil - Efektīvs matu izkrišanas risinājums, padarot jūsu frizūru sulīgu un skaistu!

Pirms atbilstîbas deklarâcijas izdoðanas produktiem ir jâveic atbilstîbas novçrtçðanas procedûras, turklât, ja tie ir nepiecieðami (jo tas izriet no citiem noteikumiem, ðiem materiâliem ir jâiegâdâjas attiecîgie sertifikâti. Atbilstîbas novçrtçðanas procedûru veic, veicot konkrçtas darbîbas secîbas. Tad tos sauc par moduïiem, un parasti tos apzîmç ar lieliem burtiem. Ðo secîbu izvçlas raþotâjs, kurð, iespçjams, izvçlas to saskaòâ ar savu viedokli no direktîvâ izklâstîtajâm iespçjâm un par konkrçtu produktu. Nesareþìîtiem produktiem secîba var koncentrçties tikai uz konkrçtu moduli (piemçram, A moduli, un uzlabotas produkcijas gadîjumâ tâs ir sareþìîtas procedûras (piemçram, elektrîbas skaitîtâja panâkumiem raþotâjs var izvçlçties moduïus B + D, B + F vai H1 . Tad laiks un rezultâti dzîvo dokumentçti. Raþotâjs ievieð CE maríçjumu uz produktiem, kuriem ir atbilstîbas deklarâcija. Liela atbildîba, kas saistîta ar raþotâja atbilstîbas deklarâciju, nâk no pçdçjâ, ka ir paredzçts, ka produkts, kuram ir sagatavota dokumentâcija, atbilst visâm galvenajâm vçlmçm, ir arî sinonîms paðreizçjiem noteikumiem.EK saderîbas nolîgumâ jâiekïauj papildu informâcija saskaòâ ar ðâdu veidni (saskaòâ ar infrastruktûras ministra 2004. gada 11. augusta tiesîbâm, faktiski, kâ deklarçt bûvmateriâlu atbilstîbu un to maríçðanas metodi ar bûvniecîbas zîmi:1. Unikâls produkta identifikators - numurs XXXX2. Raþotâja nosaukums un adrese - un pat tad, ja viòð bûtu vçlçjies, papildus viòa pilnvarotajam Eiropas pârstâvim3. Ðî izdotâ atbilstîbas deklarâcija paliek tikai raþotâja (vai instalçtâja pârziòâ.4. Kâds ir deklarâcijas mçríis - produkta identifikators, kas, ja nepiecieðams, ïaus reproducçt tâ saturu - pievienojiet fotoattçlu5. Iepriekð minçtâs deklarâcijas priekðmets ir salîdzinâms ar pareiziem Kopienas tiesîbu aktiem (saraksts.6. Atsauces uz specifikâciju vai fotogrâfiju uz saskaòotajiem noteikumiem, uz kuriem attiecas deklarâcija7. Vajadzîbas gadîjumâ jâsniedz zinâðanas par pilnvaroto iestâdi, kas iejaucâs un izsniegusi sertifikâtu8. Cita papildu informâcija, piemçram: vârds, uz kura nosaukums ir parakstîts, izsniegðanas laiks un vieta, amats, vârds un paraksts.Pçc atbilstîbas deklarâcijas izdoðanas izstrâdâjumam var bût CE zîme. Ðî maríçjuma klâtbûtne uz produkta iepakojuma runâ par to, ka tâ atbilst Eiropas Savienîbas direktîvu prasîbâm. Viòi ir ieinteresçti jautâjumos, kas saistîti ar veselîbu un vidi, lietoðanas droðîbu, kâ arî nosaka, kâdas briesmas raþotâjam vajadzçtu novçrst. Ja raþojums ir pakïauts atbilstîbas novçrtçðanai, un tam nav atbilstîbas deklarâcijas, kuru nevar apstiprinât iegâdei vai lai to izmantotu Eiropas Savienîbâ. Informâciju sniedz vai nu raþotâjs, vai arî veiksmîgi, kad tâ prezentç mûsu mîtni ârpus Eiropas Savienîbas - tâs pilnvarotais Eiropas pârstâvis.