Negativas emocijas attiecibas

Katram no mums daþreiz ir sliktâki dzîves mirkïi, daþreiz nomâkti vai satraukti. Bieþi vien ðâdas rakstzîmes ir negatîvas un stresa pieredzes rezultâts jûsu dzîvoklî, par kuru mums nav ne jausmas. Mîïotâ cilvçka nâve, drauga zaudçðana, laulîbas ðíirðana, slimîba, zaudçjums vai darba maiòa - garîgâs slimîbas sajûta, ka tâ ir tik liela. Tas ir vienkârði, ka mçs jûtamies pârspîlçti, nomâkti un vâji ðâdu lietu ietekmç. Tomçr ðâdai valstij paðam, agrâk vai vçlâk, vajadzçtu pâriet laika gaitâ. Kâ rîkoties, ja tas patiesîbâ nenotiek?

Vai jûs jûtaties pastâvîgi nomâkts un apgrûtinâts, slikti garastâvokïi pastâvîgi paliek visu nedçïu laikâ? Vai jûs tos izmantojat, lai zaudçtu attiecîbas ar draugiem vai ignorçtu savus mçríus? Atcerieties, ka ne katrs brûces sevi dziedina. Daþreiz mums ir jâvçrðas pie profesionâlas palîdzîbas - tas neòem vçrâ nekâdu kaitçjumu. Kad negatîvie notikumi ir ietekmçjuði jûsu rîcîbu, var bût noderîga garîgâs veselîbas klînika.

Dzîvoklî, piemçram, garîgâs veselîbas klînikâ, strâdâ profesionâli un sertificçti ârsti (psihologs, psihiatrs, seksologs, psihoterapeits. Jums var bût profesionâla palîdzîba un atbalsts. Pretçji izplatîtajam viedoklim ðo ârstu palîdzîba ir paredzçta ne tikai sievietçm ar smagu garîgo slimîbu - gluþi pretçji - ikvienam, kuram ir ilgtermiòa problçma ar garîgâs veselîbas nozari - pat ja simptomi nav ïoti svarîgi - jâreìistrçjas. Nelabvçlîgo apstâkïu neievçroðana var radît tâdas slimîbas kâ depresija un neiroze. Tâs ievçrojami kavç pacientu darbîbu, un tomçr tâs ir plaði ârstçjamas, terapija var ilgt tik ilgu laiku.

Pirmajâ apmeklçjumâ garîgâs veselîbas klînikâ Jums bûs iespçja tikties ar psihologu konsultâciju sanâksmç. Ðâdas sanâksmes mçríis ir veikt diagnozi, sniegt padomus un noteikt turpmâkas darbîbas, ko var izmantot, piemçram, psihiatra lietoðanai vai psihoterapijas uzsâkðanai ar terapeitu.