Modes dovu spcle 2

Ðonedçï tika sagatavota vietçjâ apìçrbu raþotâja jaunâkâs kolekcijas prezentâcija. Pasâkums piesaistîja lielu daïu skatîtâju, kuriem vajadzçja redzçt, ko dizaineri ir paveikuði nâkamajai sezonai. Starp auditoriju mçs varçtu saprast pat daþas slavenîbas, þurnâlistus un politiíus.Rafinçta izstâde tika skaitîta jaunâkajâ elementâ, un viss gâja bez ðíçrðïiem. Tâdâ veidâ mçs varçtu apbrînot modeïus, kas prezentç brîniðíîgas vasaras rokâm gatavotas drçbes. Viòi izmantoja pilnîgi dabiskus un gaisîgus augstas krâsas audumus, tostarp kokvilnas, linu un zîda. Mûsu þurnâlisti tika piesaistîti gaisîgiem, krâsainiem maxi svârkiem tamborçðanas ceturtdaïâs. To vidû ietekmçja arî meþìînes, romantiskas kleitas un blûzes ar rokassprâdzçm un izðûtu bikini. Par karsto drçbju dizaineriem piedâvâja sievietçm, cita starpâ, pîtas cepures ar jaudîgiem apvidiem, rotâtas ar meþìînçm un skaistiem ziediem.Pçc izrâdes bija izstâde par skaistu kâzu kleitu, kas îpaði sagatavota svaigai cîòai. Kleita tika dota personai, kura vçlçjâs palikt anonîma. Turklât tika izsolîti arî daudzi modernâkâs kolekcijas apìçrbi. No ðî izsole iegûtie ienâkumi tiks atgriezti Polijas bçrnu namâ. Jâuzsver, ka nosaukums labprât atbalsta daþâdas labdarîbas un bagâtîgas darbîbas. Tâs îpaðnieki jau vairâkkârt ir piedâvâjuði savus produktus pârdoðanai, un tad pârdoðana bija pat apmeklçjums no rûpnîcas.Uzòçmuma pârstâvis mums teica, ka jaunâkâ kolekcija sasniegs veikalus jau maija priekðâ. Turklât viòð informçja, ka zîmols plâno atvçrt tieðsaistes uzòçmumu, kurâ kolekcijas bûtu pieejamas, izòemot stacionârus veikalus.Vietçjâ apìçrbu zîmols ir pieejams dzçrieniem no îstiem apìçrbu raþotâjiem valstî. Pasaulç ir vairâkas rûpnîcas. Tas nodarbina vairâkus tûkstoðus cilvçku, pçdçjâ lielâkâ daïa no visiem daudzajiem labâkajiem ðuvçji, segas un dizaineri. Katru brîvo laiku uzòçmums vçlas iegût kolekcijas pçc vienoðanâs ar pirmajiem poïu dizaineriem. Ðîs kolekcijas, protams, ir pârsteidzoði veiksmîgas, ka pat pirms veikala izveides tie, kuri vçlas doties individuâlâ rîtâ, var bût rindâ. Ðîs kolekcijas iznâk citâ dienâ.Ðîs vienîbas ietekme no daudziem gadiem ir ïoti populâra patçrçtâju vidû, arî zemç un ârzemçs. Rakstot par viòu, nav pieminçts ïoti apmierinâjums, ko viòa ir saòçmusi, un kas nosaka, ka raksti ir visaugstâkâs cenas.

https://ecuproduct.com/lv/goji-cream-labakais-adas-kopsanas-lidzeklis-ar-grumbam/Goji cream Labākais ādas kopšanas līdzeklis ar grumbām

Skatiet savu veikalu: Vienreizçjais apìçrbs no Ðèecinas