Modes dovs gucci 2017

Nâkamajâ sestdienâ notika jaunâkâs vietçjo apìçrbu raþotâju kolekcijas izstâde. Pasâkums piesaistîja lielu skatîtâju skaitu, kuri vçlçjâs redzçt, ko dizaineri pabeidza. No auditorijas mçs pat varçtu identificçt vairâkas slavenîbas, þurnâlistus un politiíus.Labi sagatavotajai izstâdei bija vissliktâkâ detaïa, un viss notika bez ðíçrðïiem. Uz virsmas mçs varçjâm apbrînot modeïus, kas piedâvâ brîniðíîgus, vasaras, roku darinâtas drçbes. Viòi izmantoja pilnîgi vieglus un vâjus audumus ar lielâm, krâsainâm krâsâm, ieskaitot kokvilnu, linu un zîdu. Mûsu reportieriem patika gaisîgs, krâsains maxi svârki tamborçtâ kolekcijâ. Starp tiem, prieks bija arî satraukti meþìînes, romantiskas kleitas un blûzes ar frills un izðûti bikini. Jaunas drçbes, dizaineri ierosinâja meitençm, cita starpâ, pîtas cepures ar svarîgiem apïveida krustojumiem, dekorçtas ar meþìînçm un interesantiem ziediem.Pçc izrâdes notika izsmalcinâtas kâzu kleitas izsole, kas sagatavota îpaði svaigam nolûkam. Kleita tika nodota personai, kura uzskatîja, ka tâ paliek anonîma. Turklât vairâki apìçrbi no visgrûtâkâs kolekcijas tika izsolîti. Ienâkumi no svarîgiem pârdoðanas darîjumiem tiks novçrtçti jûsu bçrnu namâ. Jâuzsver, ka uzòçmums labprât atbalsta daþâdas siltas un izdevîgas darbîbas. Tâ îpaðnieki ir atkârtoti nodevuði savus produktus izsolç, un, kad pârdoðanas objekts bija pat privâtas rûpnîcas apmeklçjums.Kompânijas pârstâvis mums teica, ka jaunâkâ kolekcija maijâ sâksies âtri. Turklât viòð paziòoja, ka nosaukums paredz izveidot interneta biznesu, kurâ bûtu lietderîgi izmantot apgrieztâs kolekcijas nekâ stacionâros uzòçmumos.Tâ rezultâtâ ìimenes apìçrbu zîmols ir vienreizçjs lielâko apìçrbu raþotâju vidû. Tâ piedâvâ vairâkas rûpnîcas katrâ pasaulç. Tâ nodarbina vairâkus tûkstoðus cilvçku mûsdienu, galvenokârt daudzos labâkajos drçbnieku, drçbnieku un dizaineru vidû. Tajâ paðâ laikâ ðis darbs publicç kolekcijas sadarbîbâ ar vadoðajiem Polijas dizaineriem. Ðîm kolekcijâm ir tik liela atpazîstamîba, ka veikala atvçrðanas brîdî, gatavojoties no rîta, viòi tiek vadîti kilometros garâs rindâs. Ðîs kolekcijas tiek izmantotas tajâ paðâ dienâ.Ðî zîmola gals daudzus gadus ir ïoti populârs lietotâju vidû, arî reìionâ, kad un ârzemçs. Rakstot par viòu, viòa nemaz nerunâ par daudzajiem gandarîjumiem, ko tâ ir saòçmusi un ko viòi pieòem, ka produkti ir visaugstâkâs kvalitâtes.

Skatît savu veikalu: Haccp vienreizçjâs lietoðanas apìçrbs