Mobilas ierices pdf

Jaunâs mobilâs ierîces bija tikai atseviðíu klientu domçns. Paðlaik tâs arvien vairâk tiek izmantotas interesçs. Pateicoties dinamiski pieaugoðajiem viedtâlruòu pârdoðanas apjomiem, mainâs biznesa klientu vajadzîbas. Tâdçï tâ nosaka, kâdâ virzienâ notiek modernie IT biroju risinâjumi.

Arvien bieþâk uzòçmumi, kas izmanto ERP sistçmas, pieprasa ðîs programmatûras raþotâjiem par savu pakalpojumu piedâvâjumu, izmantojot mobilâs ierîces. Viedo tâlruòu lietoðana ir ïoti noderîga, pasûtot. Ðis risinâjums ir patçrçts cilvçkiem, kuri ir spiesti ceïot populâri. Îsa sistçma ir formâ, lai pârbaudîtu lietotâja datus. Mobilo sistçmu vçrtîba ir tâda pati kâ standarta ERP programmâm. Vienîgâ variâcija ir saskarne, kas ir pielâgota mobilajâm ierîcçm. Piemçrs risinâjumam, kas padara ðo ceïu þanru pieejamu, ir komara erp altum programma. Viòð uzskata, ka to izmanto galvenokârt parastos un visaptveroðos pakalpojumos un komercsabiedrîbâs. Mobilâs erp sistçmas izmanto divus kontaktinformâcijas veidus. Pirmais no tiem ir galvenokârt rakstisks pieteikums viedtâlruòiem. Pirms tâ lietoðanas ir nepiecieðams uzrakstît to uz trauka un instalçt. Piekïuve informâcijai ir pçc pieteikðanâs iepriekð sagatavotajam kontam. Jaunais risinâjums ir sazinâties ar datiem, izmantojot tîmekïa pârlûkprogrammu. Pçdçjâ piemçrâ jums tikai jâreìistrçjas sistçmâ - neviena îpaða programma nav nepiecieðama. Ir vçrts atcerçties, ka mobilâs ierîces lietojumprogramma parasti tiek atjauninâta lîdz jaunâkajai versijai. Tas novçrsîs daudzus nepatîkamus notikumus. Comarch erp altum ir daudzi lieli moduïi, pateicoties kuriem ðî programmatûra atklâs lietojumprogrammu gandrîz visâs jomâs. Sâkot ar finansçm un grâmatvedîbu un beidzot ar loìistiku un cilvçkresursu vadîbu.