Militaras misijas spcles

Viòi atradâs tukðuma vidû. Vienâ brîdî viss stâvçja un viens mums nebija zinâms. Brâïu kompânija, kas atbalstîja mûsu kopîgo misiju, lçnâm sâka parâdîties no sareþìîtâ amokas. Viss sâkâs lçnâm atgriezties pie principa, bet tas nebija çrts stâvoklis. Mûsu uzdevums bija atrast kârtridþu putekïu savâcçju. Tas, ka daudzi no jums ir pârsteigti par to, ko viòð arî pievieno kâ izskatu. Es tagad paskaidroju. Kaseðu putekïu savâcçja uzdevums ir tîrît sausus putekïus saturoðu gaisu. Ikvienam ir îpaðs filtrs, ko izmanto tvertòu un tvertòu izplûdei. Tos var izveidot gan iekðçjai lietoðanai, gan ârâ. Tas ir îpaði paredzçts raþoðanas zâlçs, kur tiek raþoti tâdi materiâli kâ koksne, íimikâlijas, visi mîksti materiâli & nbsp; metâlu loksnes, & nbsp; & nbsp; metinâðanas dûmi.

African MangoAfrican Mango labākais atbalsts jūsu svara zudumam

Nekas nav jâdomâ, mçs devâmies dziïi tumsâ, pieskaroties tumsâ, pârraujot bezdibenis, kurâ viòi atraduði savus íermeòus. Prâts nebija klât, bet pietiekami efektîvs, lai atcerçtos mçríi - putekïu savâcçjam bija jâbût poïu rokâs. Ir grûti pateikt, cik ilgi mûsu cîòa ilga - lîdz ar ticîbas zaudçðanu mûsu misijas sasniegðanâ, mçs zaudçjâm un laika sajûtu. Tas ietekmçja poïu komfortu, jo tas novçrsa nogurumu, kas ðâda veida ekspedîcijas laikâ nebija sabiedrotais. Lai gan vadlînijas, ko mçs saòçmâm sâkumâ, bija ïoti veiksmîgas, tâs neievçroja pçdçjo, ko mçs redzçjâm, kad mçs nonâcâm pie fona. Ir grûti pateikt, vai mums ir taisnîba, veicot nâkamos soïus. Mums trûkst atsauces uz to, vai mûsu rîcîba ir pareiza. Mçs varam arî izvairîties no mûsu mçría. & Nbsp; Apmâcîba, ko viòi bija palîdzçjuði, bet gan aukstâ asinîs. Nebija nekâdu ðaubu un vilcinâðanâs brîþu - mçs nosodîtu sevi ðai personai par kâdu nâvi. Papildus nepiecieðamîbai izpildît savu darbu, viòi savâs galvâs skaitîja izdzîvoðanas instinktu, kas mûs atbrîvoja no tumðâm domâm. Pçc daudzâm nogurdinoðâm reljefa takâm viòð iepazîstinâja sevi ar tik skaistu mçríi, ka bija grûti noteikt, ko viòð bija patiesîbâ. Pçc tuvinâðanâs viòam sliktâkajam attâlumam, mums notika pçdçjais putekïu savâcçjs - mûsu ceïojuma mçríis tika sasniegts.