Metana spradziens bialszovicc

Kalnrûpniecîba mâjâs ir visçrtâk visâ pasaulç, tomçr, neskatoties uz metâna ogïu ðuvçm, droðâkais. Droðîba tika panâkta, izmantojot daþâdas metodes un aizsardzîbas lîdzekïus, pateicoties kuriem mçs samazinâm metâna aizdegðanâs vai eksplodçðanas iespçju.

http://lv.healthymode.eu/revitalum-mind-plus-zales-kas-uzlabo-atminu-un-koncentraciju/

Lai izvairîtos no metâna eksplozijas, mçs samazinâm to ietekmçjoðo faktoru raðanos, kurus mçs varam ierobeþot, ievieðot atbilstoðas ierîces. Mînu apakðâ vai uz robeþas, ti, priekðteèiem, ir jâpiegâdâ elektroapgâdes kombinâcijas un sabojât transporta konveijeri. Metâna aizdegðanos un sprâdzienu ietekmç tikai bojâto kabeïu dzirksteles rezultâts, neatkarîgi no tâ, vai tiek radîts elektriskais loks. Tâpçc papildus visâm elektriskajâm ierîcçm tiek izmantota papildu aizsardzîba pret eksploziju. Pateicoties ðai cilvçku ierîcçs un organizâcijâs izmantotajai aizsardzîbai, mçs samazinâm elektrisko potenciâlu iekïûðanu metâna centrâ, lai neveiksmes gadîjumâ nebûtu traìçdijas. Elektrodzinçji, kas darbojas raktuvju nâkotnç, ir speciâli apmâcîti ar aizsardzîbu pret sprâdzieniem un ugunsizturîbu, lai viòi varçtu droði vadît sevi un atseviðíus pazemes tipus. Ikvienam elektriíim reizi piecos gados ir jâbût sâkumam ðâdâ eksâmena noslçgumâ, pateicoties tam, kâpçc viòa doma tiks atsvaidzinâta un tiks ieviesta ar oriìinâliem projektiem un ugunsdroðiem un sprâdziendroðiem sasniegumiem.Sprâdziendroðîba un ugunsdroðîba ir svarîgs faktors jebkurâ raktuvç, pateicoties tam, lai samazinâtu metâna eksplozijas risku.