Megar cdinadanas iekartas

Ðajâ laikmetâ nevar iedomâties, ka atseviðíâ çdinâðanas telpu tipâ, kur daudzi naþi, gaïa, siers vai dârzeòi tika sagriezti ar nazi. Virtuvei jâbût grieðanai. Tâ ir taisnîba, ka tâ nav viena no populârâkajâm gastronomijas iekârtâm, bet ir ïoti vienkârða un to iegulda.

https://hforte.eu/lv/Hallu Motion - Efektīvs risinājums haluksam bez operācijas!

Piena griezçjs paredzçts visu veidu çdienu grieðanai. To var sagriezt mîkstos tomâtos, daþâdu cietîbu saturoðos sieros, kâ arî aukstos gabalos no mîksta lîdz pârliecinâtam. Tâ daudzfunkcionalitâte ietekmç to, ka tâ ir gastronomiska ierîce restorânos, viesnîcâs, bâros, skolâs un slimnîcu çdnîcâs. Kâ arî gastronomijas iestâdes, kas laiku pa laikam nodroðina kulinârijas pakalpojumus. Ir vçrts bût arî çdinâðanas uzòçmumos, veikalos, stendos ar dalîtu gaïu, sieru un gaïu. Griezçjs var nonâkt arî mûsu mâjsaimniecîbu interjerâ. Tas ir ârkârtîgi noderîgs aprîkojums, jo noteiktâ laika posmâ ir jâsamazina milzîgs produkcijas daudzums. Tas, kas cilvçkam atvieglo darbu, ietaupa savu laiku un enerìiju, kas viòam bija jâizvçlas, ðíçlçs ar rokâm. Veikalu piedâvâjumos ir arî specializçti griezçji, ko izmanto paða produkta grieðanai, piemçram, sieram. Tomçr jebkurâ gadîjumâ ðíçlçja serviss ir komunikatîvs un ïoti droðs. Gaïas griezçjam ir baroðanas galds, kas ir piemçrots çdienu sagatavoðanai. Grieðana notiek gravitâcijas ceïâ, t.i., neizmantojot pârtiku. Grieðanas laikâ baroðanas tabula jâpârvieto, turot uz galda piestiprinâtu rokturi. Lai panâktu produkta atlikumu samazinâðanu, izmantojiet spiediena plâksni, kas ir piestiprinâta pie tapas zem padeves tabulas. Ðâda plâksne ïaus sagriezt izstrâdâjumu atpakaï, tâpçc nebûs atkritumu. Griezçjs atbilst visâm sanitârajâm prasîbâm. Tâ ir nejauðîba, ka mçs dzîvojam tad, ka visa maðînas virsma, kas paredzçta piekïuvei ðíçlîtçs, ir izgatavota no nerûsçjoðâ tçrauda. Dzçrieni no svarîgâkajiem faktiem ir nazis, un ir svarîgi, lai tas bûtu stingri asas. Aprakstîtajâ slîpmaðînâ virs naþa malas piestiprinâts stikls ïauj asu asinât. Grieðanas nazi vada motors ar târpu pârnesumu. Pçc tam, kad ir izmantota daþâda lietoðana, griezçjs var âtri notîrît, jo atseviðíu funkciju demontâþa ir ïoti vienkârða, tam nav nepiecieðami nekâdi rîki.