Medibu apicrbu rathotajs

Ðajâ sestdienâ notika vietçjâ apìçrbu raþotâja jaunâkâ kolekcija. Pasâkums piesaistîja maksimâlo skatîtâju skaitu, kuri vçlçjâs redzçt, ko dizaineri rakstîja nâkamajai sezonai. No auditorijas mçs varam tikties ar vairâkâm slavenîbâm, þurnâlistiem un politiíiem.Labi plânotais ðovs bija jaunâkais komponents, un viss notika bez ðíçrðïiem. Sistçmâ mçs varçjâm apbrînot modeïus, kas piedâvâ brîniðíîgus, vasaras, roku darinâtas drçbes. Viòu darbs pamatojâs uz pilnîgi uzticamiem un izsmalcinâtiem audumiem ar atbilstoðâm krâsâm, ieskaitot kokvilnu, linu un zîdu. Mûsu reportieriem patika gaisîgs, krâsains maxi svârki, kas izgatavoti tikai no tamborçðanas. Blakus tiem bija prieks ar meþìînçm, romantiskâm kleitas un blûzes ar frillçm un izðûti bikini. Nopietniem apìçrbiem dizaineri sievietçm, cita starpâ, piedâvâja pîtas cepures ar labiem apïveida krustojumiem, kas dekorçti ar meþìînçm un skaistiem ziediem.Pçc izstâdes notika skaistas kâzu kleitas izsole, kas tika izgatavota galvenokârt svaigai izjûtai. Kleita tika pârdota personai, kuru sapòoju, ka paliks anonîms. Turklât daþas jaunâkâs kolekcijas drçbes tika izsolîtas. No paðreizçjâs izsoles saòemtie ienâkumi tiks pârskaitîti uz mâjas bçrnu mâjâm. Jâuzsver, ka uzòçmums labprât atbalsta daþâdas spçcîgas un siltas darbîbas. Tâ îpaðnieki ir atkârtoti atgriezuði mûsu produktus izsolç, un pçc tam, kad izsoles objekts bija pat apmeklçjums konkrçtâ rûpnîcâ.Uzòçmuma pârstâvis mums pastâstîja, ka jaunâkâ kolekcija nonâks veikalos maija sâkumâ. Turklât viòð informçja, ka uzòçmumam ir interneta biznesa fonds, kuram bûtu daþâdas kolekcijas nekâ stacionârajos veikalos.Ìimenes apìçrbu zîmols ir raksturîgs visdaþâdâkajiem apìçrbu raþotâjiem. Tai ir maz rûpnîcu visâ pasaulç. Tâ nodarbina vairâkus tûkstoðus cilvçku, ðobrîd visvairâk, interesantâkie drçbnieku, ðuvçju un arhitekti. Katru reizi, ðis vârds sniedz kolekcijas atbilstoði izciliem poïu dizaineriem. Ðîs kolekcijas patieðâm bauda atzinîbu, ka vienmçr pirms veikala sâkuma tâs jau rîta sâkumâ atrodas augstâ rindâ. Ðîs kolekcijas notiek vienâ dienâ.Ðî uzòçmuma produkti daudzus gadus ir ïoti populâri lietotâju vidû, arî pasaulç un ârzemçs. Rakstot par viòu, ðíiet, nemaz nerunâjot par daudzajâm balvâm, ko viòa ir sasniegusi, un kas pârbauda, vai produkti ir visaugstâkâ vçrtîba.

Skatît savu veikalu: Ðèecinas vienreizçjie apìçrbi