Matu lente veikala

Mana mâsa seviðíi mîl spçlçt ar matiem, jûs varat pârsteigt viòas ar porâm, íemmçjot drçbes. Tas, protams, uzsûcas, lai visu padarîtu skaistu, vienu pîti var uzlabot piecas reizes, uzreiz liekot matu lokus vai tapas. Viòam patieðâm patîk skolas darbs un viòu sasniegðana. Viòas jaunâ loma kâ princese Joker tomçr bija vienkârða un nepiecieðama perfekta frizûra un apìçrbs. Pirmkârt, manai mâtei bija pâris bizîtes ar lokiem. Vçlâk ðis skaistais vienpadsmitgadîgais teica nç, nç, ne vienu reizi. Es izskatîðos gludâkajos matos ... un tas sâkâs. Èetrdesmit piecas minûtes, kad tâs tiek plânotas. Viòa izskatîjâs jauka kâ laba karaliene. Tomçr, tâ kâ tas ir saistîts ar sabojâtâm meitençm, viòa diezgan âtri mainîja savu prâtu. Nav klât vairâk nekâ divas stundas kopð raþoðanas sâkuma. Negaidîti ... pilnîgi mainîja ideju, bet viòas valodâ tâ skançja nedaudz vairâk, "es nevçlos, es neko neatceros par princesi, kas viòai ir pakïauta." Viòa aizòçmâs jaunu frizûru, uzvilka matus piepildîtas kokas malâ. Jo, protams, kâ jau teica iepriekð, mums jau ir pieredze matu sakârtoðanâ, tâpçc viss bija îpaði labi. Viòas mâte no manas puses arî bija spçjîga divdesmit daþâdus laikus.

https://perle-bleue-night-cream.eu/lv/

Skatît matadatu piedâvâjumu