Mati un hashimoto

Mans brâïameita ïoti spçlçjas ar matiem, jûs varat viòai strâdât dienas un íemmçt. Tajâ paðâ laikâ tas patieðâm tiek absorbçts, ka, lai viss izskatîtos perfekti, ir iespçjams veikt vienu pîti duci reizes, reizçm pievienojot matu aksesuârus vai piespieþot to. Viòð mîl skolu un gatavojas viòiem. Viòa jaunâ Scurvy karalienes radîðana bija arî oriìinâla, un viòai bija jâbût perfektai frizûrai un kleitai. Sâkumâ mana mâte viòâ sajaucâs ar daþiem pinumiem ar tiem piestiprinâtiem lokiem. Pçc kâda laika ðis labais vienpadsmitgadîgais teica nç, nç, un atkal ne. Tâdâ veidâ es jûs gaidîðu dzîvokïos .... kâ tas sâkâs. Èetrdesmit piecas minûtes pârslçdzas arî pie tâm. Viòa izskatîjâs jauka kâ svarîga karaliene. Tikai tik ilgi, kamçr viòa paliek aristokrâtu vidû, viòa pietiekami âtri mainîja savu prâtu. Neraizçjoties par pçdçjo, kopð izstâdes sâkuma bija gandrîz divas stundas. Negaidîti ... pilnîgi mainîja ideju, un viòas runâ tas bija mazliet kâ "nieeee, man tas nepatîk, es neko neatceros par karalieni, kas nav tâlu no viòas". Viòa pieprasîja jaunu frizûru, viòas mati bija piesaistîti piepildîtas kokas bûtnçm. Par laimi, protams, kâ jau iepriekð teica, mums jau ir prasme uzvilkt matus, kas ir viss, kas bija labâkais. Viòas mâte, no vienas puses, no papildu, divdesmit mirkïos tika uzcelta.

Labâkâs meiteòu matadatas