Maisiou filtru putekiu savaccji

Liels metâla skapis vai smieklîgi pievienoti maisiòi plaðiem, lieliem spaiòiem, biezs putekïu savâcçja izskats, skaïi ieslçdzas skaòas, nepieredzçjis skaòas. Bieþi vien raþoðanas zâlçs viòi ir redzçjuði tik smieklîgas ierîces, taèu gandrîz nekas tos nepamanîja.

Black Mask

Ðâda ierîce ir putekïu savâcçjs vai rûpniecisks putekïu savâcçjs, pateicoties kam gaisâ milzîgâs industriâlajâs telpâs ir lieliska gaisma, un daïa no tâs piesâròojuma, ko absorbç minçtais ïoti augstais aprîkojums.Putekïu savâcçji ir atðíirîgi, lai pierâdîtu, ka skapim lîdzîgs putekïu savâcçjs, kas darbinâms ar 1,5 kW jaudu, ar filtru, kas notîrîts ar saspiestu gaisu, gaisa plûsma ðâdâ putekïu savâcçjâ ir 1500m3 / h. Ðâdâ attîrîtâjâ pastâvîgi tiek novietots vadîbas panelis, un tâ rezultâtâ tiek atbrîvots trokðòa slâpçtâjs, kas klusç tâ darbîbu. & Nbsp; Vçl viens modelis ir maisa tîrîtâjs. Maisu putekïu sûcçji spçj þâvçt gaisu no visiem putekïiem, maisiòu filtri parasti tiek attîrîti ar roku, pûðot ar gaisu vai mehâniski, kratot.Tâ kâ putekïu savâcçji ir izgatavoti tâ, lai gaisâ tie bûtu abos virzienos, ziemâ tie spçlç arî siltâ gaisa zâlç. & Nbsp; Rûpnieciskie putekïu savâcçji tiek izgatavoti ar atex noteikumiem, t.i. putekïu savâcçju, ievelkamu uzmavu vai visu veidu savienojumu raðanâs raþoðanas zâlçs, gaiss ir spçcîgs, filtrçts un darba apstâkïi saskaòâ ar vispârçjiem veselîbas un droðîbas noteikumiem.Tas bija cilvçki, kas sliktos veselîbas apstâkïosmçs ðîs prakses sekas dzîves turpmâkajos posmos, pamatâ bija grâmata veselîbai kaitîgiem apstâkïiem, un neviens nav strâdâjis ar darbinieka stâvokli, un ðodien darba devçjs cenðas atcerçties par darba apstâkïiem, citos gadîjumos darbiniekiem jau ir jârunâ un jâpieprasa savu labumu.Tâ ir visu veidu ierîces, kas atvieglo pârtiku un nodroðina to, ka darbîbas apstâkïi ir droði, novietotas to rûpnîcâs un dzîvokïos, kas to pieprasa, jo raþotâji piedâvâ arvien atðíirîgâkas un mierîgâkas ierîces, jo putekïu savâcçji jau ir pilnîbâ pârvietoti un lietoti kâ mazi ierîces. mazâk piesâròojuma.