Labako klientu apkalpodanu pasaulc

Ja esat jebkura noieta vai çdinâðanas vietas îpaðnieks, jûs precîzi zinât, ka cilvçka kalpoðanas âtrums ir vissvarîgâko izaicinâjumu dzerðana. Tomçr jûs, iespçjams, nekad neesat iedomâjies, ka izðíiroðais uzsvars uz ðo aspektu ir ne tikai pasûtîjuma sagatavoðanas âtrums, bet arî pasûtîjuma ievieðana un norçíini fiskâlajâ valûtâ.

Ja tâ ir jûsu mâjvieta, kas iekârtota klasiskâ vai daþos progresîvos vai novecojuðos kases aparâtos, tad ðis elements ievçrojami paplaðina klientu apkalpoðanas laiku, kas tieði sajauc tâ izpildi, bet tâs trûkums ir jûsu piedâvâtie pakalpojumi!Par laimi, tirgû ir arvien vairâk çrtîbas, un çdinâðanas nozare var izmantot vçl tehnoloìiski modernâkus risinâjumus, kas tieði pârvçrð piedâvâto pakalpojumu grupu! Un tieði ar tâdu misiju, kas beidzas, lai uzlabotu gastronomijas pakalpojumu kvalitâti, mçs kalpojam. Mums ir jâpiedâvâ dzçriens no vismodernâkajiem viesmîïu un bârmeòu produktiem - Gastro Pos Demo programma.Tâs izmantoðana ir ne tikai pietiekami intuitîva, bet arî ilûziski atgâdina vecâs fiskâlâs kases darbîbu, tâpçc viesi nebûs grûtâk pielâgoties nâkamajiem risinâjumiem! Turklât visa programma sazinâs, sniedzot precîzu un vissvarîgâk daudz âtrâku pasûtîjuma izvçli. Viesmîles identifikâcijai ir raksturîga ievçrojama tehnoloìiskâ attîstîba un lietoðanas çrtums, jo tas notiek, ievadot pareizu kodu konkrçtam darbiniekam vai, vçl vienkârðâk, izmantojot îpaðu magnçtisko karti.Gastro Pos & nbsp; programma ir noteikta "Must have", ja tâ vçlas bût klât klientu apkalpoðanâ pçdçjâ pasaules lîmenî! Gastro Pos tiek pieòemts un novçrtçts slavenu gastronomijas uzòçmumu un dârgu bâru spçkos! Tâpçc nevajag pârsteigt tikai kâdu brîdi un padarît jûsu mâjokli vçl augstâkâ lîmenî!