Kulinarijas cepta menca

Rûpniecisko iekârtu jaudâ ir sprâdziena zonas (Ex. Sprâdzienbîstama vide satiekas gandrîz visur, îpaði rûpniecîbâ. Daudzi materiâli, kas nepiecieðami, lai izpildîtu darba procesus, ir viegli uzliesmojoði vai sprâdzienbîstami. Íîmijas, naftas íîmijas vai pârtikas rûpniecîbâ, kas tajâ notiek, riska pakâpe ir visnozîmîgâkâ.

Òemot vçrâ sprâdziena katastrofâlâs sekas, ieteicams veikt lîdzîgus pasâkumus, lai to novçrstu. To vidû ir sprâdzienbîstamîbas sistçma, t.i., sprâdzienbîstamîbas sistçma. Pareizi funkcionçjoða struktûra ïauj eksploziju nomâkt un pat izolçt. Vismodernâkâ un vispiemçrotâkâ mçrîðanas tehnoloìija veic aizsardzîbas funkcijas rûpnieciskajâs sistçmâs. Tas galvenokârt palîdz rûpniecîbas iekârtâm pirms to iznîcinâðanas. Ðo stilu kalibrçðana ir tieði atseviðíâs ierîcçs (portatîvie kalibratori. Droðîbas sistçmu galvenais uzdevums ir samazinât sprâdziena laikâ radîto spiedienu uz posmu, kas nesabojâ aprîkojumu vai mçríi (dekompresija. Ideâlâ gadîjumâ tâs nodroðina aizsardzîbu tâdâm formâm kâ skâbbarîbas, tvertnes, drupinâtâji, þâvçtâji utt. Normatîvâs prasîbas kontrolei, ko veic bîstamajos reìionos, ir ïoti plaðas.Pamatojoties uz Eiropas Savienîbas dalîbvalstîm, atsauces standarts ir ATEX informâcija par ierîci un droðîbas sistçmu mâkslu. Tas rada sliktu teritoriju sadalîjumu un òem vçrâ iespçjamo apdraudçjumu (elektrisko un neelektrisko aizdegðanâs avotu, jo pçtîjumi liecina, ka elektriskâs ierîces ir aizdegðanâs avots, bet 50% gadîjumu. Sistçmâ ar pçdçjo tika secinâts, ka elektrisko apdraudçjumu principi bija zemi, lai iegûtu labu aizsardzîbas pakâpi. Iespçjams, ka sprâdzienu izraisîs tâdi faktori kâ karstas virsmas.Iekârtâm, kas ir aizsargâtas pret sprâdziendroðiem organismiem, kuri ir kopîgi ATEX noteikumam, jâbût labi maríçtiem un labi maríçtiem ar CE zîmi un Ex zîmi seðstûrî (aizsardzîba pret eksploziju.Neskatoties uz to, ka çdieni un aizsardzîbas metodes tiek pastâvîgi pilnveidotas, viòi vienmçr vçlas cilvçku, viòa domçnu un zinât - îpaði sareþìîtâs situâcijâs.