Kases rotailieta

Ar kases aparâtu mçs varam satikt visur, kur indivîdi maksâ par precçm vai pakalpojumiem, un ðâda apgrozîjuma ietekme pârsniedz Finanðu ministrijas noteikto limitu.

Kâpçc un kâ darbojas kases aparâts?Tâpçc kases aparâts ir ierîce, kurai tiek pârdotas piedâvâtâs preces vai pakalpojumi. Pateicoties tam, sieviete, kas pçrk preces vai palîdzîbu, var precîzi uzskaitît to, ko viòa sniedza. Tajâ ir norâdîta precîza katra darba cena un kopçjâ summa. Pierâdîjums par pârdoðanu, tâpçc nekas cits kâ kvîts. Pateicoties viòam, mçs zinâm, ko vçl mçs maksâjâm, un, iespçjams, ðis skaitlis nav pârâk liels vai pârâk zems. Var gadîties arî tas, ka cilvçks neapzinâti iegûs bojâtas preces. Tad kvîts kalpo arî, lai paziòotu ðâdu rakstu par citu, t.i., par naudas summu, kas bûs lîdzvçrtîga klienta samaksâtajai summai. Tomçr kases aparâts ir ne tikai drukâðanas kvîts. Viòas otrais uzdevums ir uztvert pârdoðanu. Pçc pârdoðanas pabeigðanas pârdevçja pienâkums ir sagatavot ikdienas pârdoðanas pârskatu. Pateicoties viòam, norâdîtie produkti tiks izglâbti, kâdi produkti ir pârdoti, cik daudz viòiem tika dots un cik daudz no tiem bija PVN.

ERC kases aparâtsIr daudz kases aparâtu. Mçs varam atðíirt ERC kases aparâtu vai elektronisko kases aparâtu kâ pierâdîjumu. Tad ir droðs, kas ir programmas, ko raþotâjs ir augðupielâdçjis. Jûs nevarat tos mainît. Un tai ir diezgan maza datu ietilpîba, kas tagad ir pilna pçc vairâkiem gadiem. Pçc tam ðâda kases îpaðniekam ir divas iespçjas: viòð var nomainît fiskâlo moduli svaigai vai pilnîgi mainît visu svaigu. Ðî kases aparâtu kategorija cita starpâ ietver mobilos kazino, atseviðíus kases aparâtus vai sistçmas kases aparâtus.

Fiskâlie terminâïiKases aparâti ir POS kases aparâti vai elektroniskais pârdoðanas punkts. Tos sauc arî par datoru kases aparâtiem. Tie parasti tiek uzstâdîti no datora, fiskâlâ printera, tastatûras un monitora. Kases aparâti ir arî universâli, kas nozîmç, ka jûs varat tos pievienot un apliecinât fiskâlos terminâïus, svîtrkodu skenerus vai ðîs elektriskâs skalas. POS kases aparâtus var brîvi konfigurçt vai paplaðinât atkarîbâ no jûsu vai uzòçmuma attîstîbas vajadzîbâm.