Kases maksajums ar bankas parskaitijumu

Kases aparâti ir nemainîgs un neatòemams mûsu pasaules uzòçmumu elements. Mçs saskaramies ar tiem jebkurâ uzòçmumâ, kas sniedz pakalpojumus vietçjiem iedzîvotâjiem vai vairâk, un veic ar tiem komerciâlus darîjumus. Protams, ðajâ sakarâ ir daþi nelieli izòçmumi. Starp tiem ir gadîjums, kad visi maksâjumi tiek veikti bez skaidras naudas. Citiem vârdiem sakot, pârskaitîjums tiek veikts, izmantojot internetu, un tajâ nav pilnîgi nekâdu finanðu posteni. Un visa pirkuma reìistrâcija jâreìistrç fiskâlajâ ierîcç.

Lai gan fiskâlie kases aparâti, protams, var bût patstâvîgi, bieþi vien ir daþas ârçjâs ierîces, kas tirdzniecîbas laikâ ievieð citus marðrutus. Kâda veida iekârtas mçs runâjam?

Finanðu printerisSâkumâ rûpçsimies par nodokïu printeri. Precîzâk, tas nav grupas priekðmets, kas ir kases aparâta papildu ierîces. Tas ir diezgan aizvietotâjs, sava veida rezerves maðîna, kas parasti tiek izmçìinâta, ja tâ ir ïoti izdevîga nekâ fiskâlâ kase. Regulâri mçs apmeklçjam daþâdus veikalus, jo vairâk mçs pârliecinâmies, ka tas cieð no spçkiem, kas nav kases aparâtam. Tomçr jâatzîmç, ka tas ir nedaudz mazs. Proti, jûs, iespçjams, nebûs dzîvo, ja tas vçl nav pievienots jûsu datoram. Fiskâlie printeri ir pazîstami plaðâs mazumtirdzniecîbas íçdçs un aptiekâs, vai tâdâ nozîmç, kur parâdâs plaðs preèu klâsts. Fiskâlâ printera biznesa cena tiek pieòemta no tûkstoðiem zlotu.

Elektriskie svariPârvietosimies uz iekðpusi vai aprakstîsim daþus papildu lîdzekïus fiskâlajâm valûtâm. Elektroniskie svari ir visbieþâk lietotie dzçrieni un elektroniskie dzçrieni. Tâ rotç patçrçtajâs telpâs, kur produkti tiek piedâvâti izturîbai, un vçrtîba ir cieði saistîta ar svaru. Piemçram, jûs varat viegli dot veikalus ar garðvielâm svaram, dârzeòiem vai augïiem. Bieþi vien lielveikalos tie ir reti sastopami, lai gan arvien bieþâk mçs saskaramies ar konkrçtu tendenci ðâdos dzîvokïos. Proti, cilvçks, visticamâk, pats savu produktu nosver un nosûta to kasç ar jau noteikto cenu. Tomçr ðâdâ formâ tîmekïa svars nav papildu çdiens fiskâlajai valûtai.

Kodu lasîtâjsVçl viena noderîga iekârta ir cenu pârbaudîtâjs. Tas nodroðina klientam tâ izvçlçtâ produkta cenu, bez nepiecieðamîbas atkârtot ar viòu derîgajâ kasç. Tas ievçrojami palielina iepirkðanâs komfortu un uzlabo saziòu ar vîrieti.