Kases izmaksas

Kases aparâta ieòemðana birojâ arvien vairâk ir nepiecieðama. Neskatoties uz to, ka ir svarîgi lemt par to brîvprâtîgi, ir daudzi uzòçmçji, kuriem gada neto peïòas dçï ir pienâkums uzstâdît ðâdu ierîci savâ uzòçmumâ. Kâ redzat, ðî situâcija ir saistîta ar daudzâm grûtîbâm un daþreiz ar upuriem, jo ðâdiem mçríiem ir jâpieðíir papildu finanðu lîdzekïi. Atkarîbâ no uzòçmçjdarbîbas veida jûs varat maksât tûkstoð zlotu jeb pat piecus tûkstoðus par ðâdu ierîci.

Sniedziet atsauksmes par kases papîruNav brînums, ka daudzi uzòçmçji, pirms nolemj saòemt ðâdu aprîkojumu, vçlas apspriesties ar profesionâïiem, lai pasûtîtu labu kases aparâtu, bet ar paðreizçjo summu nepârmaksâ. Papildus kases aparâta izmantoðanai un izmantoðanai jûs nevarat aizmirst par nepiecieðamîbu aizstât dokumentu arî par tehnisko pârskatîðanu. Tas ir tâ vçrts, kad veicat atlasi, lûdziet pçdçjo atzinumu, kâ norâda papîra maiòa fiskâlajâ kabatâ. Konkrçtos modeïos ðâdu lietu var izdarît tikai daþu minûðu laikâ, un pretçji - tas ir daudz sareþìîts. Papîru fiskâlajai valûtai var iegâdâties gan internetâ, gan fiksçto lîniju veikalos. Tiem jâbût izgatavotiem no termiski jutîga papîra, lai aizsargâtu drukas izturîbu lîdz 6 gadiem.

Kâda izdrukas kopija?Ar nepiecieðamîbu aizstât papîru, ðâdas ierîces darbîbas izmaksas palielinâs. Pçdçjâ iemesla dçï ir vçrts domât par ðâdu iekârtu iegâdi, kurâ papîrs var bût pietiekams, cik ilgi vien iespçjams. Tas ir îpaði vidçjais paðreizçjâs fiskâlâs summas, kur izdrukas kopija ir ieteicama nevis uz papîra, bet uz atmiòas lapas. Ðis padoms ne tikai beidzas ar mazâk papîra, bet arî reìistrçto ienâkumu uzglabâðana ir çrtâka un aizòem maz vietas. Jums arî nav jâuztraucas, ka saglabâtie dati tiks zaudçti vai ka periods vairs nebûs viennozîmîgs. Jâ, bet viòð var palikt pie papîra fiskâlajâ valûtâ, jo viòð to neslçpj dzîvoklî, kas ir aizsargâts no skaistiem stariem un kas neapdraud mitrumu.Tâpçc, pirms izvçlçties piemçrotu fiskâlo kases aparâtu, ir vçrts òemt vçrâ visu laiku. Gan izmçri, gan kad, gan bûvniecîba vai funkcijas ietekmçs jûsu ietekmi uz to, cik âtri jûs varat rîkoties ar klientiem. Ja runa ir par to, ka klienti parasti iegûs no veikala kolekcijas kâ pierâdîjumu, bet, veicot nelielus pirkumus, ir vçrts zinât kases aparâta iegâdi, kas vienlaicîgi ietilptu lielâkajâ papîra ruïïos.