Kases aparats veikala

Fiskâlais kases aparâts ir gandrîz jebkurâ veikalâ, un preèu pârdoðana bez kvîts ir pretrunâ pieòçmumam - to var sniegt tikai tirgos arî gadatirgos. Un daþreiz pârdevçjam ir arî portatîvais kases aparâts.Kases aparâts pats par sevi veic pârdevçju, dziedinot pârdoðanas dokumentos, ar jauno klientu, kurð, pateicoties ðai ierîcei, saòem apstiprinâjumu par pirkuma pirkumu èekâ. Ja viòð konstatç defektu, kvîts viòam dod tiesîbas iesniegt sûdzîbu. Veikala îpaðnieks, pateicoties viòai, var bût stabils, ka amatpersonas nav pieviltas un valsts - ka uzòçmçjs maksâ PVN, kura cena parâdâs uz visiem ieòçmumiem. Tie ir tikai daþi no kases aparâta priekðrocîbâm, tikai noteikti ir skaidrs: pasta kases aparâts atvieglo dzîvi uzòçmçjiem.

Kases aparâts - amerikâòu 19. gadsimta izgudrojums

ASV jau no paða sâkuma ir uzòçmçjdarbîbas ðûpulis, kur drosmîgâks ir prezentçjis sevi un joprojâm spçj nopelnît miljoniem. Sauklis "no lupatâm lîdz miljonâriem" nav tukðs: smagi strâdâjoðie un spçcîgie spârni var izplatîties tur. James Jacob Ritty bija arî ðâds viesis. Bûdams vairâku bâru îpaðnieks, viòam bija jâbût uzmanîgam un pat trûka uzticîbas saviem darbiniekiem. Faktiski vai ne, tas ir veicinâjis viòa radoðumu un izveidojis savu norçíinu maðînu. Pirmais kases aparâts, vçlâk viòu saukts par „nekomplicçtu kasieri”, izrâdîjâs no liela pulksteòa un atvilktnes, un, veidojot, tas radîja skaïu skaòu. Zvans ïaus jums uzzinât par darîjumu, veikala îpaðnieks pçkðòi varçtu redzçt, vai kasieris zog. Tas, ka nabadzîgajam pârdevçjam nebija pçdçjais lielais, ka priekðnieks izturas pret viòu tik daudz, bet, pateicoties izgudrojumam, viòð varçja izvairîties no nepamatotâm apsûdzîbâm. Pirmais finanðu kases aparâts bija îpaði dekoratîvs, ar pievilcîgâku enerìiju nekâ ðîs pieticîgi meklçjamâs ierîces, kurâm pçdçjie kases aparâti ir daudzveidîgâki un praktiskâki.