Kases aparats kas tas ir

Saòemðana no novitus lupo kases aparâta ir ârkârtîgi svarîgs fakts un ieguldîtâjam arî pircçjam. Tiem, kuriem ir ideâls, ir pienâkums izsniegt ðâdus pierâdîjumus par pârdoðanu, jaunajiem vienmçr ir jâsaòem kvîts.

Diemþçl daþi no mums nepievçrð daudz lielâku uzmanîbu rçíiniem, kuriem daudzos gadîjumos ir nopietnas sekas. Cik ilgi mums vajadzçtu saglabât ðâdas izdrukas no kases aparâtiem un kâdâs situâcijâs tâs var mums noderçt?

Uzòçmçju gadîjumâ priekðlikums ir pilnîgi vienkârðs. ViĦiem jâglabâ èeku kopijas uz 5 gadiem - ja inspekcija tiek veikta no NodokĜu biroja. Kâpçc ðis dokuments vienmçr ir klients?Ðis mazais papîra lûþòi jaudas piemçros var nopietni rçíinâties. Ja mçs zinâm kases aparâta èeka derîgumu un mçs zinâm, kâdâ veidâ pareizi glabât ðâdu dokumentu, mçs varam iegût daudz. Tas pirmâm kârtâm runâ par situâcijâm, kurâs mums ir nepiecieðams reklamçt iegâdâto produktu vai arî dot tai naudu. Ðâdâ gadîjumâ pârdevçjs pieprasîs mums uzrâdît kvîti - apstiprinâtâ darîjuma apstiprinâjumu. Kâdos laikos mums ir jâatceras, kad kvîtim vajadzçtu piedalîties sûdzîbas izveidç? Ja mçs pçrkam pârtikas produktus, mçs varam ziòot par tâm lîdz 3 dienâm. Daudz ilgâk mums vajadzçtu saglabât ðos ieòçmumus, kas ir dokuments apìçrbu, apavu, mçbeïu vai RTV aprîkojuma iegâdei. Ðeit likums paredz 24 mçneðus, lai atklâtu pârkâpumus un ziòotu par sûdzîbâm. Protams, ja mums nav kvîts, mûsu sûdzîba netiks pieòemta. Jo lielâks ir reklamçjamo preèu skaits, jo lielâks ir zaudçjums, kas saistîts ar dokumentu, kas apstiprina ðâdu pârdoðanu.

Atcerçsimies par ieòçmumiem, kas pârdevçjam ir jâpiedâvâ iepirkðanâs laikâ. Pieòemsim ðos dokumentus arî prasmîgâ centrâ. Mçs varam veidot aploksnes, kurâs mçs varam saòemt èekus hronoloìiskâ organizâcijâ, ðim projektam varam pieðíirt îpaðu lodziòu. Ir svarîgi, lai dokuments, kas apliecina mûsu veiktos jautâjumus, tiktu ievçrots tik ilgi, kamçr tas var bût pamats sûdzîbas iesniegðanai.