Kases aparats 80

Uzòçmçjiem, kas vada uzòçmçjdarbîbas kampaòu, kas izmanto kases aparâtus, ir jârûpçjas par daudzâm prasîbâm. Dzeramais dzçriens no tiem ir mçríis iegût papîra ruïïus ar ieòçmumu kopijâm, izmantojot labâ regulçjumâ noteikto periodu, kas ir pagarinâts lîdz 2013. gadam.

Lîdz 2012. gada 31. decembrim, pamatojoties uz 2008. gada Finanðu ministra rîkojumu, bija spçkâ pârejas periods, ar kuru ieòçmumu kopijas bûtu bijis jâatliek uz diviem gadiem. Sâkot ar 2013. gada sâkumu, kases aparâtu ieòçmumu uzglabâðana ir mainîjusies un pagarinâta par pieciem gadiem. Nodokïu maksâtâjiem, kas 2013. gadâ reìistrç pârdoðanu fiskâlajâs summâs, bûtu jâglabâ ieòçmumu kopijas, kas apliecina 2012. un 2011. gada pârdoðanas apjomu, savukârt iepriekðçjâs ieòçmumu kopijas var pastâvîgi iznîcinât. Viòiem ir jârûpçjas gan par faktu, ka no 2013. gada arhivçtajiem ieòçmumu eksemplâriem lîdz 2018.Kâpçc nodokïu ieòçmumu kopiju glabâðana ir piecu gadu periods? Pirmkârt, sakarâ ar to, ka nodokïu saistîbas ierobeþoðanas laiks ir tikai pieci gadi.Ir daudz bailes, ka ir nepiecieðams kopçt ieòçmumu kopiju patieðâm lielâ termiòâ. Tomçr Finanðu ministrija uzskata, ka piecu gadu termiòð ir nodokïu norçíinu pareizîbas noteikðana. Ieòçmumu kopijas ir vienîgie pierâdîjumi, kas apliecina pârdoðanas apjomu, tâ cenu un nodokïu likmes.Tomçr ceïojums ir pelnîjis faktu, ka, lai gan likumdevçjs norâdîja konkrçtu laika posmu, lai arhivçtu ruïïu kopijas ar fiskâliem ieòçmumiem, viòð nenorâdîja, kâdâ veidâ tie bûtu slçpti. Lçtâkais fiskâlais kases aparâts Krakovâ glabâ savus ieòçmumus papîra situâcijâ. & Nbsp; & nbsp; Dârgâkas ar paplaðinâto moduli mçdz arhivçt elektroniskos èekus. Tam vajadzçtu bût un jâbût tâdam, ka pat uzòçmuma likvidâcijas faktors jebkurâ sistçmâ neatbrîvo uzòçmçju no likumâ noteiktâ pienâkuma glabât èeku kopijas no kases aparâtiem.