Kases aparata atskaitidana 700

Ir pienâcis laiks, kad kases aparâti ir nepiecieðami likumâ. Tâpçc ir elektroniski rîki, kas nodroðina pârdoðanas reìistrâciju un nodokïu summas, kas jâmaksâ no vairumtirdzniecîbas. Par to trûkumu darba devçju var sodît ar ievçrojamu naudas sodu, kas skaidri parâda viòa ienâkumus. Neviens negrib riskçt un soda naudu.Daþreiz notiek, ka darbs tiek veikts ar ïoti smalku virsmu. Îpaðnieks iesaiòo savus produktus uz neto, un veikalâ tos galvenokârt uzglabâ ir vienîgâ brîvâ telpa, kur atrodas galds. Fiskâlâs ierîces tâpçc ir tik nepiecieðamas, ja veikala gadîjumâ, kas aizòem lielu tirdzniecîbas telpu.Tas neatðíiras attiecîbâ uz cilvçkiem, kas raþo reìionâ. Ir grûti iedomâties, ka darba devçjs rada sareþìîtu finanðu summu un visas iespçjas, kas nepiecieðamas tâ pareizai izmantoðanai. Tie ir çrti pârdoðanai, portatîvie kases aparâti. Tiem ir mazi izmçri, jaudîgas baterijas un viegls serviss. Forma atgâdina kredîtkartes izmantoðanas terminâïus. Tas padara vienu no tiem pilnîgu risinâjumu lauka raþoðanai, un tas ir tad, kad mçs noteikti esam apòçmuðies to saòçmçju.Kases aparâti ir svarîgi arî paðiem klientiem, ne tikai darba devçjiem. Pateicoties izsniegtajam kases aparâtam, saòçmçjam ir tiesîbas iesniegt sûdzîbu par apmaksâto pakalpojumu. Tâ rezultâtâ ðis apstiprinâjums ir labs pierâdîjums mûsu pirkumam. Ir arî apstiprinâjums, ka darba devçjs veic tiesvedîbu un maksâ nodokli par izplatîtajiem materiâliem un palîdzîbu. Ja mums ir iespçja, ka fiskâlâs ierîces veikalâ ir atvienotas vai dzîvo neveiksmi, mçs varam ziòot birojam, kas ierosinâs atbilstoðus tiesîbu aktus pret uzòçmçju. Tas apdraud viòu ar lielu naudas sodu un bieþi vien pat tiesu.Kases aparâti arî palîdz uzòçmçjiem uzraudzît finanðu nosaukumus. Katras dienas beigâs tiek izdrukâts ikdienas ziòojums, un mçneða beigâs mçs varam izdrukât visu izrakstu, kas mums parâdîs, cik daudz naudas esam veikuði detalizçti. Pateicoties tam, mçs varam âtri pârbaudît, vai kâds no cilvçkiem neuzòemas savu naudu vai vienkârði, vai mûsu veikals ir rentabls.

http://lv.healthymode.eu/flexa-plus-new-zales-pret-locitavu-slimibam/

Kases aparâtu rezerves daïas