Jauns bcrnu psihologs

Ja mçs atkârtojam, ka bçrns vecuma dçï nav nepiecieðams psiholoìisks atbalsts, tad mçs esam lielâ kïûdâ. Nav absolûti taisnîba, ka psiholoìiskas problçmas parâdâs pieauguðâ darbinieka vidû. Ðâda atlîdzîba ir parasta. Bçrniem ir arî nepiecieðams atbalsts, lai risinâtu problçmas, ko ikdienas dzîve rada viòiem.

Tâ kâ bçrns dodas pie ârsta, nelietojiet to kâ zemâku kvalitâti. Mums nav atïauts to darît pilnîbâ. Bçrnam ir jâjûtas, ka viòð ir dârgs caur mums, bet pieòemtais ir pieòemams. Un konsultâcijas ar viòu pie speciâlista, kas ir bçrnu psihologs Krakovâ, ir tikai mûsu aprûpes rezultâts un tas pats, ko mçs vçlamies viòam palîdzçt. Ja bçrns jutîs, ka apmeklçjums nerada viòu sliktâkas personas acîs, viòð âtrâk atvçrsies, lai vienotos ar psihologu. Tomçr ir ârkârtîgi svarîgi sasniegt maksimâlo terapijas efektu.

Kâ man jâdodas pie psihologa ar savu bçrnu? Jebkura veida uzvedîba, kas tuvâkajâ pârliecîbâ nav pareiza, ir jâkonsultçjas ar ârstu. Ja bçrnam, piemçram, ir slikta informâcija ar draugiem arî ar draugiem, un baidâs iet uz skolu vispâr, tad mums vajadzçtu reaìçt. Atcerieties, ka ðâdas procedûras nav normâlas, bet patoloìiskas. Viòi ne tikai liek bçrnam izturçties nepareizi, bet arî padziïina psiholoìiskâ rakstura tematu. Nenovçrtçjiet tos par zemu. Mçìinâsim atklât cçloni. Iespçjams, ne vien, ja tas nav iespçjams. Mçs neuzskata perfektâs noslieces lîdz pçdçjam. Bet tikai apmeklçjot ârstu.

Izvçloties psihologu, lai apmeklçtu mûsu bçrnu, vienmçr meklçjiet personu, kurai jau labu dienu ir patîkama un pozitîva attieksme. Psihologa tieðâ biroja atmosfçra ir spçcîga vieta sanâksmes sekâm. Bçrnam ar viòu jâjûtas labi. Viòam jâatrod psihologa vairogs pret sliktajâm emocijâm un baudît iespaidu par droðîbu savâ vidç. Viòam ir arî iespaids, ka viòð nesaka daudz, psihologs atradîsies viòa pusç, ka viòð viòu pamanîs.