Izsmidzinatajs 20ml

Tvertne ir pârâk aizòemta, lai savâktu putekïus, kâ arî iztukðotu materiâlu. Attiecîgâs vielas izvçlas starp filtriem, kas nav savienojami ar filtriem, putekïu savâcçjiem vai bunkuriem. Ðûnu izsmidzinâtâjam ir ïoti cieði noslçgts tvertnes. Tas ir saistîts ar tvertnçm, kas darbojas ar spiedienu, kas pilnîgi neatkarîgs no atmosfçras spiediena. Mçría izsmidzinâtâjiem jâbût izgatavotiem no nerûsçjoðâ tçrauda. To forma nav grûta, jo ierîce ir samontçta no íermeòa, rotora un piedziòas.

Vienkârðâ forma ïauj uzturçðanas darbiem bût minimâla. Attiecîgo rîku izmantoðana ir gandrîz bez problçmâm. Svarîgâkâs ðûnu dozatoru îpaðîbas ir, pirmkârt, tâs, ka putekïu tvertne ir ïoti cieði noslçgta. Turklât ierîce ïauj uzstâdît spiediena izolâciju un arî daudz vçrtîgu materiâlu dozçðanas.Aprakstîto ðûnu izsmidzinâtâju izmantoðana ir ârkârtîgi plaða. Cita starpâ ðeit var runât par íîmisko vielu nozari, kur uz pulverveida un pulverveida vielâm tiek izmantoti ðim nolûkam paredzçtie izsmidzinâtâji. Galu galâ kokrûpniecîbâ gala baroðanas blokus baro koka þetonu, zâìu skaidas un putekïu savâkðana. Mçría izsmidzinâtâji pârtikas rûpniecîbâ dod iespçju granulçtu, sasmalcinâtu un pulverveida produktu apjoma devu. Citâda ðûnu izsmidzinâtâju izmantoðana ïaus viòiem izmantot arî maisiòu filtrus, ciklonus un bunkurus.Mobilo izsmidzinâtâju nav grûti lietot. Plûstoðais materiâls, kas izplûst no rezervuâra caur izplûdes atveri, vadâs ðûnâs starp rotora asmeòiem, kas atrodas izejas atveres rotâcijâ.Sakarâ ar to, ka tirgû ir daudz modeïu un daudzu mobilo telefonu automâtu tipu, to izmantoðana ir lieliska, un tâs ir paredzçtas daudziem uzdevumiem.