Izmantots darzeou griezcjs

Virtuvç, çdiena gatavoðanâ vai nelielu çdienu gatavoðanâ lieta joprojâm ir muïíîga, un tas ir vissvarîgâkais âtrums. Personîgi es esmu cilvçks, kam patîk atvieglot dzîvi virtuvç. Ja kaut kas, kas man pabeigs, maina, kâpçc es pats sevi radu. Ir dabiski, ka viòa tad radîs efektîvu un labi, un es ietaupîðu laiku.Mans jaunais atklâjums ir elektriskais dârzeòu griezçjs. Es to prezentçju viòai uz pusgadu un mçìinu domât, kâ es varçtu to darît virtuvç vispâr.

Lieta izskatâs pavisam vienkârði. Es òemu dârzeòu, otrajâ pogâ ir arî dârzeòu salâti vai kartupeïi, kas sarîvçti uz kartupeïu pankûkâm, vai sasmalcinâti sîpoli bez asarâm. Izklausâs neticami? Es to arî domâju, kamçr es nemçìinâju savâ dârzâ izmantot dârzeòu griezçju.Ðodien laukumâ ir daudz veidu dârzeòu griezçji. Tas, ka tie ir elektriski, ir ârkârtîgi svarîgs jautâjums. Liels ierîces izmçrs ïauj veikt lielu un efektîvu darbu. Es ðobrîd esmu kârdinâts uz griezçjinstrumentu, kas ir tikai papildinâjums. Lielisks risinâjums, man patîk ðâdas daudzfunkciju ierîces. Man ir apmçram pieci, seði vienâdi plankumi grieðanai, katram ir daþâdi asmeòi, kas arî tiek uzskatîti par savu lietojumu, tas ir veidots savâ veidâ dârzeòos. Viss ir izgatavots no milzîga metâla, ko viòð dod mazgâðanai trauku mazgâjamâ maðînâ, nerûsç, neuztraucas. Personîgi viòa viòu neaizstâja ar kâdu brînumu.Elektriskais dârzeòu griezçjs ir tipisks locîðanai, tam ir pagarinâjums skrûvçjamam skuveklim, un vairâki asmeòi. Nav daudz elementu, un tas neapðaubâmi ir daudzfunkcionâls. Paðlaik es varçju pârbaudît, vai visi asmeòi jau ir. Tas lieliski iegremdç burkânus, arî vieglus, bagâtîgus gabalus. Tas arî darbojas labi, gatavojot kartupeïus kartupeïu pankûkâm. Guríi uz misera tiek sagriezti sekundç, un sîpoli uz mazas kubas. Un pat ar sieru, tas ir lieliski, ja vçlaties ðíçles vai sloksnes, viss, kas jums jâdara, ir izvçlçties pareizo pârklâjumu.No citu viedokïu es zinu, ka visi virtuves griezçji ir dârgums. Dârzeòi ir veseli, nav vçrts aizmirst par tiem tieðos çdienos, un padarot tos pateicoties grieðanai, tas ir ïoti vienkârðs uzdevums.